Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % остава 30 април

Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % остава 30 април

Съгласно § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28, 24.03.2020 г.), през 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка при внасяне на цялото задължение обаче, остава непроменен - 30 април, напомнят от отдел „Местни приходи“ в Община Мездра.

Такса битови отпадъци, данък сгради и данък МПС се внасят на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври. След изтичането на всеки от тези срокове върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността.

Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие на 2020 г. - до 31 януари, за второто - от 1 февруари до 30 април, за третото - от 1 май до 31 юли, а за четвъртото - от 1 август до 31 октомври.

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

  • безкасово (по банков път) в Банка “ДСК” ЕАД - клон Мездра по сметката на Община Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци,

44 28 00 - туристически данък.

  • на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите - в брой или чрез ПОС устройство,
  • в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД;
  • в офисите на "Изипей" (EasyPay) АД,
  • в “Обединена българска банка” (ОББ) АД,
  • в Кметствата по населени места.2020-04-06 15:56:32