МБАЛ-Мездра е сред лечебните заведения, определени да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

МБАЛ - Мездра е сред лечебните заведения, определени да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. , с която определя лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

В заповедта е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение. В заповедта е посочено и разпределението на болничните легла по лечебни заведения.

Сред лечебните заведения и съответните структури в тях, определени да извършват лечение и наблюдение на неусложнени случаи на COVID-19, е Вътрешно отделение на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, с брой легла по номенклатура - 21, а сред тези, които ще обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение - Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, с брой легла по номенклатура - 6.

Съгласно разпоредбите на здравния министър, медицинският персонал в тези лечебни заведения за болнична помощ следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва въведените в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки.

Ръководителите на въпросните лечебни заведения за болнична помощ трябва да осигурят прилагането на заповедта, в това число, при възможност, да предприемат действия по изпълнение на препоръчителните изисквания по Приложения №3 и №4 от заповедта, включително и чрез взаимодействие с други лечебни заведения.

Лечебните заведения за болнична помощ следва да предприемат действия, при възможност, с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за изпълнение на КП №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“, в сила до овладяваме ма епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.

Със заповедта на здравния министър може да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/1585300522475document_rd-01-159.pdf


1


2020-03-27 14:33:56