Кмет с инструкции към търговските обекти

Кмет с инструкции към търговските обекти

Във връзка с писмо № 96-004/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването до РЗИ - Враца за запознаване с инструкциите, с цел осигуряване максимална защита на здравето на гражданите, съгласно негова Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и препратка с копие от писмото до кметовете на общини в област Враца, обръщаме внимание на следното:

  • Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) да създадат организация, така че в тях да не се допуска струпване на много хора. На места, където се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят указателни табели за спазване на дистанция както между клиентите, така и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1,5-2,0 м, вкл. пред търговските обекти.
  • Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които се намират по едно и също време в търговските обекти. Препоръчително е при организиране на дейността броят на клиентите да бъде съобразен с площта на обекта, напр. да бъдат осигурени 10-15 кв. м. от търговската зала на клиент.
  • Не се забранява достъп на лица над 60-годишна възраст в търговските обекти в интервала след 10:30 часа.
  • Външното пространство пред търговските обекти да се оразмери с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 1,5-2,0 м между чакащите клиенти.

Обектите за търговия с храни да спазват стриктно и следните изисквания:

  • Да се увеличи честотата на дезинфекционните мероприятия на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като те се извършват най-малко три пъти дневно. При възможност, да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).
  • Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства пряк досег на клиента с тях (предпазна бариера - стъклена, плексигласова и др.) или предварително да са индивидуално пакетирани. Служителите задължително да работят с предпазни средства.

Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, които също използват предпазни средства. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка, като и тук стриктно трябва да се спазват санитарно-хигиенните изисквания.

Относно предлаганите плодове и зеленчуци:

  • На видно място да се постави информация за клиентите, че преди да се използват плодовете и зеленчуците трябва да бъдат добре измити. При възможност, да се осигурят еднократни найлонови ръкавици/ пликове/ торбички и др., с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

В случаите, когато не може да бъде избегнат контакт с клиента, да бъдат предвидени мерки от страна на търговците, с цел спазване на личната хигиена.

ВНИМАНИЕ!!!

  • Всички производители и търговци на храни трябва да спазват стриктно въведените добри практики за производство и търговия с храни, както и системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи - в случаите, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо). Същите трябва да спазват и системата за управление на безопасността на храните.
  • Да бъде създадена организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещенията и оборудването, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно европейското и националното законодателство.
  • Бизнес операторите, които предлагат доставка на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни (в т. ч. общинският социален патронаж и детски кухни, подготвящи храна за домашна консумация за деца от 0 до 3-годишна възраст), да организират дейността си така, че да не се допуска пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персоналът трябва да бъде инструктиран.

Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и с подходящи средства за дезинфекция на ръцете.
2020-03-27 10:34:53