Безработните ще се регистрират в бюрата по труда след кризата

Безработните ще се регистрират в бюрата по труда след кризата

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат. Лицата, които желаят да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т. е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Заявление за получаване на обезщетение за безработица може да подадете по следните начини:

  • Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след изтичане на извънредното положение.
  • Да подадете по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ. Лицата, които имат КЕП или ПИК на НОИ, могат да го ползват в ДБТ като подадат заявленията си в Е-зоната на ДБТ.
  • Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, попълнете самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото - заявлението за ПОБ към НОИ.

Въведени са и извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра .
2020-03-26 09:32:11