Кмет забрани струпването на пенсионери на едно място

Кмет забрани струпването на пенсионери на едно място

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с  Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. и изменена със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям моя Заповед № 172 от 19.03.2020 г., както следва:

  1. т. 1 придобива следния вид:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1 от Заповед № РД-01-124 /13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,50 м между лицата.“

  1. Заповедта да се съобщи на кметовете и кметските наместници на населени места в община Мездра, началника на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, Общинския оперативен екип към Община Мездра и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ИВАН АСПАРУХОВ,  

Кмет на община Мездра
2020-03-23 11:04:10