До седмица ще е ясен новият шеф на МБАЛ - Мездра

До седмица ще е ясен новият шеф на МБАЛ - Мездра

Комисията за организиране и провеждане на конкурса за управител на “МБАЛ - Мездра” ЕООД допусна и двамата кандидати за ръководната длъжност - д-р Соня Съботинова и д-р Петьо Вълчев, до втория етап на конкурса. Това решение бе взето на заседание, проведено на 11 март, след като членовете на комисията се запознаха с допълнително предоставените документи от д-р Вълчев и решиха да бъде допуснат до следващия етап на конкурса. С тях той удостоверява, че отговаря на обявените основни и специфични изисквания за заемане на длъжността.

По отношение на д-р Съботинова, още на първото си заседание на 9 март, комисията установи, че тя отговаря и притежава всички необходими документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, поради което също беше допусната до следващия етап на конкурсната процедура.

На второто заседание беше отворен Плик №2 с представените от двамата кандидати програми за развитие и дейността на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за тригодишен период. Членовете на комисията получиха по един екземпляр от тях, както и по две карти за оценяване на програмите.

Комисията реши следващия етап на конкурса - поставяне на оценка на програмите на допуснатите участници, да се проведе на 18 март 2020 г. от 9:30 часа, с цел запознаване с представените програми.

Съгласно изискванията на Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, до събеседването ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от Много добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите, залегнали в чл. 8, ал. 3, т. 1-6 от Наредбата.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 март 2020 г. от 10:00 часа.

 

 
2020-03-12 14:35:19