Двама искат да управляват болницата в Мездра

Двама искат да управляват болницата в Мездра

Двама са кандидатите, които искат да управляват “МБАЛ - Мездра” ЕООД. Това стана ясно след като изтече крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса за възлагане управлението на лечебното заведение. Това са д-р Соня Съботинова, бивш медицински директор на МБАЛ „Вива Медика“ - Враца, и настоящият вр. и. д. управител на мездренската болница д-р Петьо Вълчев.

Вчера комисията за организиране и провеждане на конкурса в състав: председател Нели Минева - зам.-кмет на Община Мездра, секретар Христина Петкова - юрист и членове д-р Кети Ценова - директор на РЗИ - Враца, Слави Легярски - ст. експерт „Човешки ресурси“ в ОбА - Мездра и д-р Ивайло Тодоров - общински съветник, председател на Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ в ОбС - Мездра, проведе заседание, на което разгледа и прецени законосъобразността на документите, представени от кандидатите.

Комисията установи, че изискуемите документи за съответствие на д-р Соня Съботинова отговарят на условията, определени с Решение №40/ 30.01.2020 г. на Общински съвет - Мездра.

След преглеждане на изискуемите документи за съответствие на д-р Петьо Вълчев комисията установи, че в представените копия от трудовата книжка, удостоверяваща професионалния му опит, не е представено пълно копие, което по несъмнен начин да доказва изискванията на чл. 4а, т. 2 от Наредбата №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно „да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето образование по т. 1“. 

След разискване и преглед на нормативната уредба комисията взе решение в тридневен срок, считано от днес, д-р Петьо Вълчев да представи необходимите документи. Решението на комисията бе съгласувано с д-р Соня Съботинова, която не изрази възражение по така направеното предложение.

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 11 март 2020 г. (сряда) от 13:00 часа в малката заседателна зала на Община Мездра. На него ще бъдат разгледани представените от кандидатите Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и определено кога ще се проведе събеседването с тях.                   

 


1
2


2020-03-10 10:20:28