Община Мездра ще обновява уличното осветление

Община Мездра ще обновява уличното осветление

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - Системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Това решение бе взето на февруарската сесия на местния парламент. Проектът предвижда обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината - Моравица, Игнатица, Руска Бела и Дърманци. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която е до 100% от допустимите разходи, е 200 000 евро (391 166 лв.), а максималният - 600 000 евро (1 173 498 лв.). Крайният срок за кандидатстване е 20 март.

С друго решение местния парламент и Община Мездра приеха и се ангажираха да прилагат в своята дейност 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа, а Община Мездра получи картбланш да участва в Петата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г. Мездра е сред 16-те общини в България, които през 2013 г. получиха сертификат за Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, удостоверяващ постигнато високо качество на управлението в общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление.

Местният парламент възложи на Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра изпълнението на Услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност малко над 250 хил. лв. и се изпълнява за период от 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата. Той ще даде възможност минимум 90 нуждаещи се да получат патронажна грижа в рамките до 2 часа дневно за период от 1 година чрез екип от медицински специалисти, домашни помощници, психолог и социален консултант.

Съветниците решиха да бъдат предоставени за ползване под наем от Общинския поземлен фонд 52 223,422 дка мери, пасища и ливади за стопанската 2020/2021 г. на земеделски стопани, които отглеждат пасищни селскостопански животни.

Приет бе отчетът за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца за последното тримесечие на 2019 г. Кметът на общината, а в негово отсъствие - председателят на ОбС, бяха упълномощени да представляват Община Мездра на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца, което ще се проведе на 5 март, като бе определено и как да гласуват по точките от дневния ред.

Общинският съвет разреши на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД да отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг и сключване на договор за наем на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда, състояща се от 5 бр. гаражни клетки и помещение за изгаряне на медицински отпадъци (‚сметогорна пещ“).




2020-02-28 14:14:25