Спортът за децата -приоритет за Община Оряхово

Спортът за децата -приоритетите за Община Оряхово

На редовното заседание на Общински съвет -Оряхово бе приет бюджета за 2020г.
По същество той продължава финансовата политика на правителството в сферата на общинските финанси. Съобразен е с политиките, отразяващи целите в общинския план за развитие и мандатната програма на кмета. Променени са незначително механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване. Нарастват устойчиво средствата за общинска администрация. Съществено се увеличава общата субсидия за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“. Въвеждат се някои допълнителни възможности по отношение изчисляването на някои фискални показатели и ограничения относно просрочените разходи по европейски проекти в края на годината, включително и чрез разширяване приложението на механизма за общините с финансови затруднения.
Увеличението на общата изравнителна субсидия спрямо 2019г. е 5.3% (2019г .- 925 600лв.; 2020 г. 974 700 лв.)
Средствата за зимното поддържане и снегопочистване спрямо 2019г. са увеличени и са в размер на 78 300 лв.
Основните акценти са върху работата по проекти, финансирани от ЕС и други национални програми, както и осигуряване на качествени услуги на населението на общината, съхраняване и поддържане на културните традиции. Наред с това е обърнато необходимото внимание на всички дейности, касаещи функционирането на общината в услуга на населението. Приоритет на ръководството е подпомагане на всички читалища на територията на общината с дофинансиране на същите. Спазени са и традициите за финасиране на различните видове спорт в общината. Тези средства са насочени изключително към децата и подрастващите от общината с цел осигуряване на оптимална среда за тяхното израстване.

Общият размер на приходната част на бюджета на общината за 2020 година е 13 174 003 лв., а разходната е в същия размер.

 
2020-01-31 10:48:29