Бюджет 2020 г. на Община Козлодуй бе приет

Бюджет 2020 г. на Община Козлодуй бе приет

Петнадесет общински съветници, от присъстващи седемнадесет, подкрепиха бюджета на Община Козлодуй за 2020 година. Финансовата рамка е от 29 017 159 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 13 628 695 лв., местни дейности – 15 388 462 лв. В частта местни дейности са включени и целевите средства, получени за капиталови разходи през 2019 г., които са преходен остатък.

На редовното заседание на Общински съвет, Козлодуй, бяха гласувани също: Стратегия на общината за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2020 г., както и намеренията за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през 2020 г.

 
2020-01-31 10:03:44