Започна плащането на местните данъци и такси в Мездра

Започна плащането на местните данъци и такси в Мездра

Започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г., съобщават от отдел "Местни приходи" в Община Мездра. Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски - първата до 30 юни, а втората - до 31 октомври. Предплатилите цялата дължима сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.

Физическо лице, включително едноличен търговец, което осъществява патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.

Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие на 2020 г. - до 31 януари, за второто - от 1 февруари до 30 април, за третото - от 1 май до 31 юли, а за четвъртото - от 1 август до 31 октомври.

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5 на сто. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози. Данък сгради, такса смет, данъкът върху превозните средства, патентният данък и данъкът върху таксиметров превоз на пътници могат да бъдат платени по следните начини:

  • безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка "ДСК" ЕАД - клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци,

44 28 00 - туристически данък.

  • на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите или чрез ПОС устройство,
  • на касите на "Български пощи" ЕАД,
  • в офисите на "Изипей" (Easypay) АД,
  • в "Обединена българска банка" (ОББ) АД,
  • в Банка "ДСК" ЕАД,
  • в Кметствата по населени места.2020-01-24 12:53:39