Намаляват противообществените прояви от непълнолетни

Намаляват противообществените прояви от непълнолетни

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Мездра прие отчета за своята дейност през 2019 г. „През отчетния период се наблюдава намаляване на броя на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица, отбеляза секретарят на комисията Силвия Петкова. В подкрепа на това твърдение тя посочи, че през миналата година са образувани и разгледани 17 възпитателни дела. За сравнение: през 2018 г. броят на кражбите и хулиганските прояви е бил 26. Същевременно през 2019 г. са регистрирани 21 малолетни и непълнолетни правонарушители, докато през по-миналата година те са били 39.

През отчетния период са наложени следните възпитателни мерки: „Предупреждение” - 15 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - 4 бр., „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” - 3 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” - 2 бр. и „Задължаване да се извини на пострадалия” - 1 бр.

Същевременно, съгласно Методиката за оценка на риска от повторно извършване на противообщиствени прояви от малолетни и непълнолетни лица, през изминалата година са изготвени 83 карти за оценка на риска.

Броят на консултираните деца с противообществени прояви е 78, от които 36 малолетни и 42 непълнолетни, а проведените семейни консултации - 39.

Реализирани са 15 превантивни програми, в които са обхванати общо 2 741 ученици. Отчетът за дейността на комисията през 2019 г. предстои да бъде разгледан от Общинския съвет.

 
2020-01-17 09:59:03