Публично обсъждат проектобюджета на Община Мездра

Публично обсъждат проектобюджета на Община Мездра

Проектът на Бюджет 2020 ще бъде обсъден публично на 22 януари (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 4). По време на обсъждането ще бъде представена също hодишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през тази година.

В тази връзка кметът на общината Иван Аспарухов кани гражданите, кметове на кметства и кметски наместници, юридически лица, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секция „Финанси”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2020 г. може да бъда представени в деловодството на Община Мездра до датата на публичното обсъждане.

Публичното обсъждане на Проектобюджет 2020 се организира на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Мездра, както и в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2020-01-15 10:04:33