Голям интерес от гражданите на Мездра към новата процедура за саниране на жилищни сгради

Голям интерес от гражданите на Мездра към новата процедура за саниране на жилищни сгради

При голям интерес от страна на гражданите премина информационната среща, организирана от Община Мездра във връзка с обявената на 28.11.2019 г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020 г. На нея кметът на общината Иван Аспарухов и заместник-кметът инж. Николинка Кътовска направиха разяснения относно реда и условията за кандидатстване, критериите за допустимост и подбор и методиката за оценяване на подадените проектни предложения. На срещата стана ясно, че настоящата процедура е за набиране на проектни предложения на конкурентен подбор, при която проектните предложения на Община Мездра ще се конкурират с тези на останалите 27 общини от четвърто ниво на националната полицентрична система.

Всеки проект ще бъде оценяван по следните основни показатели: процент енергийни спестявания в резултат на енергоспестяващите мерки; ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки, съгласно скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради; ефективност на инвестицията, като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия в kWh; очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2 (екологични ползи); степен на проектна готовност; целесъобразност на инвестицията, целева група - брой обекти с жилищно предназначение; ефективност на инвестицията като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП.

Всяка община кандидат по процедурата може да подаде максимум 3 проектни предложения, като няма ограничение в броя и вида на сградите, които могат да бъдат включени в един проект. Минималният допустим размер на безвъзмездното финансово подпомагане за всеки индивидуален проект е 200 000 лв., а минималният не може да надхвърля 1,5 млн. лв.

Предимство се дава на жилищните сгради с по-голям брой самостоятелни обекти, поради факта, че повече собственици на самостоятелни обекти и живеещи лица ще бъдат облагодетелствани от подобрената инфраструктура и съответно проектите ще имат пряк ефект върху по-голяма целева група.

Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване по тази процедура са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в строителните граници на гр. Мездра;
  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

Сдруженията на собствениците (СС) кандидатстват пред Общината като подават Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за участие в проекта на базата на постигнато 67% съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, а Общината сключва договор за финансиране със СС на сградите, които отговарят на критериите за допустимост и подбор и са получили одобрение за обновяване.

Освен останалите необходими документи, ЗИФП задължително трябва да бъдат придружено от обследване за енергийна ефективност и от техническо обследване на съответната сграда, които се извършват от правоспособни лица, консултанти и проектанти за сметка на собствениците на самостоятелни обекти.

Община Мездра заявява готовност да консултира всяко Сдружение на собствениците относно допустимостта на сградата, както и по отношение на изискванията, свързани с изготвянето на енергийно и техническо обследване.

Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) могат да бъдат подавани в деловодството на Община Мездра всеки работен ден до 17:00 часа на 20 февруари 2020 г. (четвъртък).

Максималният брой точки, който може да получи съобразно показателите за оценка всеки един проект, подаден от Сдружения на собствениците, е 187. Класирането ще се извърши по низходящ ред на получените точки. В проектното предложение/я на Община Мездра ще бъдат включени сгради, събрали минимум 90 т.

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на уеб страницата на ОПРР: www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.

Същата информация е налична и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в Секция „Енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Мездра“.


Този документ е създаден в рамките на процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


1
2
3
4


2019-12-27 20:01:49