Община Мездра с трима заместник-кметове

Община Мездра с трима заместник-кметове

Общинският съвет одобри предложената от кмета Иван Аспарухов структура и обща численост на Общинска администрация - Мездра за мандат 2019-2023 г. Решението бе взето на декемврийската сесия на местния парламент. Общата численост на ОбА включва 149 щатни бройки, в т. ч. 46 щ. бр. в Обща администрация, 48 щ. бр. в Специализирана администрация, 27 кметове и кметски наместници и 17 специалисти „АОН“ в кметствата на населените места. За сравнение: в досегашната структура щатните бройки бяха 155.

В новата структура има трима заместник-кметове - по „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, по „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ и по „Стопански дейности, финанси и бюджет“, секретар и главен архитект на общината, служител по сигурността на информацията, Звено за вътрешен одит и Звено „Кабинет и приемна на Кмета“.

Дирекциите са четири - по две в Обща и в Специализирана администрация: Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” с 32 щ. бр., Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“ с 14 щ. бр., Дирекция „Местни приходи, ГРАО” с 12 щ. бр. и Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ с 36 щ. бр.

Финансовата дирекция е с два отдела - „Счетоводство“ и „Финансова политика и човешки ресурси“, както и Звено „ОбС“; Дирекция „Местни приходи, ГРАО” също има два отдела - „Местни приходи“ и „ГРАО“, а Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ - пет отдела: „Устройство на територията, техническа инфраструктура и ООС“, „Общинска собственост“, „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, „Образование, социални дейности и здравеопазване“ и „Култура, спорт и туризъм“.

На сесията бе определен съставът на 7-те Постоянни комисии, които ще функционират към ОбС. За председател на ПК „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“ беше избрана Яна Нинова (ГЕРБ), на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ - инж. Мирчо Мирчев (МК „НДСВ“), на ПК „Образование, култура, наука“ - Катя Йотова (МК „АБВ“), на ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ - Христина Стоянова (МК „СДС“), на ПК „Здравеопазване и социална политика“ - д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права“ - Красимир Стефанов (МК „НДСВ“) и на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Тихомир Илчев (ГЕРБ). 

На заседанието беше огласено открито писмо до ОбС - Мездра от инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България във връзка с отправени на предишната сесия на ОбС „груби нападки срещу НАПОС-РБ“ от страна на общинския съветник Генади Събков (Коалиция „БСП за България“).
2019-12-13 10:40:58