Община вози безплатно деца до училище

Община вози безплатно деца до училище

Нов училищен автобус осигури Община Козлодуй за нуждите на децата в града. Превозното средство ще транспортира ученици от крайните квартали до СУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Христо Ботев” и НУ „Васил Левски”. По график с него се превозват над 100 ученици от I до VII клас, уточниха от местната управа.

"По този начин Община Козлодуй осигури възможност на учащите се от крайните квартали, както и от социално слабите семейства, да пристигат навреме за учебните занимания. Отдалечеността на местоживеенето на учениците от учебните заведения бе една от причините, които родителите посочваха за неизвинените отсъствия и закъсненията на децата им в училище.Маршрутното разписание на автобуса е съобразено с учебната програма на всяко от трите училища. Със заповед на кмета са определени придружаващи лица, които следят за сигурността и безопасното превозване на учениците.
Осигуряването на транспорт за учениците от отдалечените райони в Козлодуй ще подпомогне процеса за пълноценна образователна интеграция на учениците. Това е важна стъпка в посока гарантирането на равен достъп до училищно образование в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование", смятат от екипа на общинската администрация в атомната столица. 

     


2019-10-07 14:45:01