Обявление на Държавна агенция "Архиви"

Обявление на Държавна агенция

О Б Я В Л Е Н И Е   Държавна агенция „Архиви“, гр. София, ул. „Московска“ № 5, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № 162 от 30.09.2019 г. на председателя на агенцията

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността „младши експерт”  в:

 • отдел „Държавен архив” – Враца – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;
 • отдел „Държавен архив” – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;
 • отдел „Държавен архив” – Видин – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен – „Професионален бакалавър по …”;
 • Професионален опит – не се изисква и/или присъден V младши ранг;
 • Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/ - 11;
 • Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7.

 

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • Професионална област – история, архивистика, хуманитарни науки, икономика или инженерни науки;
 • Компютърна грамотност.

 

 1. Начинът на провеждане на конкурса е тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе и интервю. В теста и интервюто ще бъдат включени въпроси от устройството и функционирането на администрацията, съответното структурно звено на:
 • отдел „Държавен архив” – Враца – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;
 • отдел „Държавен архив” – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;
 • отдел „Държавен архив” – Видин – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” -  Монтана;

и от професионалната област на длъжността „младши експерт“.

 

 

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
 • Заявление за участие в конкурс, приложение № 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копие от документите, за придобита образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, въпреки че такъв не се изисква по нормативни актове;
 • Други документи по преценка на кандидата.

 

 1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок, считано от публикуването на обявата в деловодството на дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана, гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

 

Срок за подаване на документи от 01.10.2019 г. до 17.30 часа на 14.10.2019 г.

 1. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят във фоайето на административните сгради на Държавна агенция „Архиви”, ул. „Московска” № 5; дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана, гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38 и на интернет страница www.archives.government.bg.

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Участва в работата на отдела при подбора и комплектуването на документите за Националния архивен фонд (НАФ) при осъществяване на научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общински институции от териториалния обхват на отдела.

 

 1. Индивидуалната основна месечна заплата се определя по нива и степени, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит. 

Минималният и максималният размер на основната месечна заплата за длъжността за 1 (първа) степен е от 590 лв. до 1600 лв.      

 

Телефони за контакти: Анна Динева-Гераскова - 096/30 11 04
2019-10-01 14:13:10