ќ Ѕ я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈

ќ Ѕ я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈ƒържавна агенци€ „јрхиви“, гр. —офи€, ул. „ћосковска“ є 5, на основание чл. 10а, ал. 2 от «акона за държавни€ служител и «аповед є 162 от 30.09.2019 г. на председател€ на агенци€та

 

ќЅя¬я¬ј  ќЌ ”–—:

 

«а длъжността „младши експерт”  в:

 • отдел „ƒържавен архив” – ¬раца – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;
 • отдел „ƒържавен архив” – Ћовеч – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;
 • отдел „ƒържавен архив” – ¬идин – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;

 

 1. ћинималните и специфични изисквани€, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • ќбразователна степен – „ѕрофесионален бакалавър по …”;
 • ѕрофесионален опит – не се изисква и/или присъден V младши ранг;
 • ƒлъжностно ниво по  ласификатора на длъжностите в администраци€та / ƒј/ - 11;
 • Ќаименование на длъжностното ниво по  ƒј – експертно ниво 7.

 

 1. ƒопълнителни умени€ и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • ѕрофесионална област – истори€, архивистика, хуманитарни науки, икономика или инженерни науки;
 •  омпютърна грамотност.

 

 1. Ќачинът на провеждане на конкурса е тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе и интервю. ¬ теста и интервюто ще бъдат включени въпроси от устройството и функционирането на администраци€та, съответното структурно звено на:
 • отдел „ƒържавен архив” – ¬раца – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;
 • отдел „ƒържавен архив” – Ћовеч – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;
 • отдел „ƒържавен архив” – ¬идин – 1 бр., дирекци€ „–егионален държавен  архив” -  ћонтана;

и от професионалната област на длъжността „младши експерт“.

 

 

 1. Ќеобходимите документи, които кандидатите следва да представ€т за участие в конкурса са:
 • «а€вление за участие в конкурс, приложение є 2 към Ќаредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • ƒеклараци€ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Ќаредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 •  опие от документите, за придобита образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификаци€ и правоспособност;
 •  опие от документи удостовер€ващи продължителността на професионални€ опит, въпреки че такъв не се изисква по нормативни актове;
 • ƒруги документи по преценка на кандидата.

 

 1. ƒокументите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок, считано от публикуването на об€вата в деловодството на дирекци€ „–егионален държавен архив” – ћонтана, гр. ћонтана, бул. „“рети март” є 38, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

 

—рок за подаване на документи от 01.10.2019 г. до 17.30 часа на 14.10.2019 г.

 1. —писъците или други съобщени€ във връзка с конкурса ще се об€в€т във фоайето на административните сгради на ƒържавна агенци€ „јрхиви”, ул. „ћосковска” є 5; дирекци€ „–егионален държавен архив” – ћонтана, гр. ћонтана, бул. „“рети март” є 38 и на интернет страница www.archives.government.bg.

 

 1.  ратко описание на длъжността:

”частва в работата на отдела при подбора и комплектуването на документите за Ќационални€ архивен фонд (Ќј‘) при осъществ€ване на научно-методическото ръководство и контрол на организаци€та на работата с документите, т€хното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общински институции от териториални€ обхват на отдела.

 

 1. »ндивидуалната основна месечна заплата се определ€ по нива и степени, съгласно нормативните актове, определ€щи формирането на възнаграждени€та, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификаци€ и професионален опит. 

ћинимални€т и максимални€т размер на основната месечна заплата за длъжността за 1 (първа) степен е от 590 лв. до 1600 лв.      

 

“елефони за контакти: јнна ƒинева-√ераскова - 096/30 11 04
2019-10-01 13:50:37