»нж. »во ÷ветков: ¬ъзродихме Ѕ€ла —латина и чакаме инвеститори (»Ќ“≈–¬ё)

»нж. »во ÷ветков: ¬ъзродихме Ѕ€ла —латина и чакаме инвеститори (»Ќ“≈–¬ё)

»нж. »во ÷ветков приключва втори мандат като кмет на община Ѕ€ла —латина. Ќа старта на традиционни€ панаир разговар€ме за пром€ната, предизвикателствата и приоритетите пред негови€ екип.

 

√-н ÷ветков, още с навлизане в Ѕ€ла —латина прави впечатление „зелената пром€на“. ћного нови дървета ли засадихте тази година?

Ќовите видове, които покриха две от най-дългите и пр€сно ремонтирани улици  (б.а. – „ лимент ќхридски“ и „Ќиколай ’релков“) в града, б€ха наш ангажимент към местното население. «а да се обнов€т тротоари и шосета, се наложи да се премахнат старите дървета, чиито коренови системи повдигаха и компрометираха настилката.

ћного ни критикуваха в социалните мрежи, че изкорен€ваме растени€. «а да ги убед€ в необходимостта от това, ги разходих лично из участъка, показах им развитите корени и об€сних, че н€ма как да искаме удобни тротоари и ремонтирани пътища, ако оставим тези дървета да ги рушат. “ака гражданите приеха нашите действи€ като необходими, а ние обещахме да залесим богато района, защото градът ни винаги е бил зелен и тр€бва да запази този облик.  упихме красиви дървета с богата корона, които за по-малко от година разцъфнаха и облагородиха пътните отсечки. ўе отбележа, че средствата за т€х б€ха общински, тъй като проектът по програмата за селските райони не предвиждаше пари за залес€ване. 

»звън този проект залес€вахте ли в други райони на града и общината?

«асадихме дървета в градски€ парк. –астителността там пострада и след тежката бур€ миналата година. ƒопълнително по селата сме раздали около 100 нови фиданки за залес€ване. 

»маме идеи за още такива „зелени“ акции, но проблемът е в тежките стари дървета, за които е необходима специфична техника и сериозен труд, за да бъдат премахнати. ћного от т€х са навлезли и в частни дворове, което изисква синхронизаци€ със собствениците.

ќсвен „зелена“, тази година за екипа ¬и беше и подчертано „строителна“.   ои б€ха най-важните обществени обекти, които изградихте, ремонтирахте и обновихте?

Ќаправихме мащабен ремонт на две читалища. ƒовършва се работата по  това в “ърнава, а белослатинското го приехме обновено още през пролетта. »нвестици€та беше сериозна -  около 380 хил. лв. ћестната администраци€та доплати около 40 хил. лв. за сценично осветление, завеси, претапицитане на седалки и други необходимости, които не б€ха заложени в проекта. —градата се експлоатира активно още от първи€ ден - гостуват ни театри, попул€рни изпълнители, на гол€м интерес се радва и киното. ћоже да се каже, че ремонтът  даде тласък на културни€ живот в общината.

¬ близост до ремонтираното читалище  активно се ползва преобразената спортна площадка.  ъм инвестици€та в не€ подходихме след спечелени средства по ѕ”ƒќќ—, към които добавихме и собствени.

»зградихме дневен център за деца с увреждани€ в неизползваемата сграда на бившата детска градина „—лънчице“. —анирахме €, обособихме кабинети и ги оборудвахме за нуждите на потребителите.

Ќе оставихме на заден план и образователната инфраструктура. ѕодменихме покрива на училището в √аличе. ќтпуснаха се средства за ремонт на физкултурни€ салон и монтиране на топлоизолаци€ в сградата на гимнази€та по облекло в Ѕ€ла —латина. “ам работата е на финалната права. »маме и договори за три нови проекта. “е зас€гат детска градина „–адост“ – двете й сгради в града и филиала в ѕопица.

ѕоддържаме четвъртокласната пътна мрежа, асфалтирахме н€колко улици и обособихме нови паркинги около блоковете, които санирахме в Ѕ€ла —латина. Ќаправихме и нови детски площадки. ”сп€хме частично да „закърпим“ критични отсечки в селата, където оставаме длъжници в инфраструктурно отношение. јсфалтирахме трасета в √абаре, “ърнава, ƒрашан, ѕопица, —околаре и други. Ќ€кои села поискаха каменна настилка и им осигурихме според нуждите. –емонтираме и площада на село Ѕуковец, а в јлтимир се обнов€ва изц€ло паркът, където ще има и безплатен интернет.

»маме и нов проект за реконструкци€ на улици, който см€таме да осъществим чрез ћ»√-Ѕ€ла —латина. ќчакваме финансиране по програмата за селските райони на стойност малко под 2 млн. лв.

¬ие сте сред общините „шампиони“ по програмата „ расива Ѕългар舓.  акво ремонтирахте с привлечените средства тази година?

¬ момента тече реконструкци€ на акушеро-гинекологичното отделение в общинската болница. “ова е шестото медицинско звено, което се обнов€ва по „ расива Ѕългар舓. ћежду другото, правим подготовка скоро да „пренесем“ инфекциозното отделение от старата в новата болнична сграда, за да предоставим по-качествена услуга на пациентите.

ѕодменихме и асансьора в сградата на общинската администраци€ по м€рката за достъпна градска среда.

–еализирахте ли амбици€та да подмените старото улично осветление в общината?

ƒа, и вече „берем плодовете“ от тази инвестици€. ћонтирахме енергоспест€ващи осветителни тела и сметките ни за електроенерги€ намал€ха драстично. ќстава да се доизгражда новата осветителна мрежа в н€колко села (√абаре, “ърнава, ѕопица).

“ормоз€т ли хазната още кражбите на ток?

ўастлив съм да кажа, че прекратихме тази практика. «агубите б€ха огромни, а авариите – чести. «атова закупихме и монтирахме  около 80 „умни“ електромера с контролиран достъп през интернет. ѕри надвишаване с 5 % на консумаци€та, устройството изключва и се рестартира, предотврат€вайки кражбите.   

»нвестирахте и в спортна инфраструктура.  акво още предвиждате за подобр€ване на услови€та, в които тренират деца и младежи?

”сп€хме да ремонтираме тренировъчната зала по чудо. Ќашите млади спортисти го заслужават, защото постигат чудесни резултати.

ќчакваме старт на реконструкци€ на физкултурен салон в село “ърнава. ѕаралелно проектираме и един по-амбициозен проект – за комбинирана спортна зала, ко€то да предостави адекватни услови€ за подготовка. Ќе говорим за мега съоръжение от рода на јрена јрмеец, защото н€маме капацитет да го поддържаме. »скаме обект, който да посрещне нуждите на местните спортни гарнитури.

ѕозитивните промени в общината вод€т ли до инвестиционен интерес?

«а съжаление, до момента не усп€ваме да привлечем гол€мо предпри€тие, което истински да възкреси трудови€ пазар. ¬одим преговори, предлагаме обособени с комуникации и ресурси парцели (н€кои дори с готови сгради), регул€рно организираме срещи на местни работодатели със заинтересовани граждани (такава предстои съвсем скоро) и се стремим вс€чески да борим безработицата. ћога да кажа, че общинска администраци€ (ако остане под мое ръководство) вс€чески ще помага и облекчава всеки предприемач, решил да инвестира тук. –егионът ни е особено подход€щ за преработващи предпри€ти€ предвид богатата земеделска суровина, ко€то реализираме.

¬ тази връзка искам да сподел€, че в последните години селското стопанство при нас е в подем. Ќаблюдава се и възраждане на фармацевтичната индустри€. “ова са радващи индикатори за бъдещето на трудови€ пазар. 

«апочна традиционни€т белослатински панаир. — какво е различна програмата този път?

√остуват ни различни изпълнители. ќтново сме се постарали да задоволим различните музикални вкусове. ўе има също много спорт и атракции за младежите. ѕаралелно сво€ празник в Ћесопарка ще отбележи ћ»√- Ѕ€ла —латина – една организаци€, ко€то доказа сво€та полза за местната общност.

Ќай-важното около панаира е да се съберат местните хора, да си дойдат от близо и далеч за родствени срещи. ќчакваме много при€тели и драги гости, въпреки че меропри€ти€та са в навечерието на учебната година, когато традиционно семействата имат различни ангажимент.

 андидатирахте се за трети кметски мандат. — какви послани€ и цели влизате в битката?

Ќе бих казал, че съм вл€зъл в битка или кампани€. »мам твърде много текуща работа, ко€то е с далеч по-гол€мо значение за хората. Ќе обичам шумните и многословни кампании. »скам хората да ме оцен€ват по делата. “е ме познават и имат право да ме подкреп€т или не. „естно казано, на старта на учебната година за мен е по-важно да осигурим просъществуването на професионалното образование в гимназиите. “ова е важното – бъдещето на младите. јко работим ефективно за него, значи си вършим работата.

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј

 

 

 
2019-09-15 10:17:34