ћ»√ Ѕ€ла —латина стартира обществено обсъждане

ћ»√ Ѕ€ла —латина стартира обществено обсъждане

„≈вропейски€т земеделски фонд за развитие на селските райони: ≈вропа инвестира в селските райони“

ѕодм€рка 19.2 „ѕрилагане на операции в рамките на стратегии за ¬одено от общностите местно развитие“

ћ€рка 19 „¬одено от общностите местно развитие“ от ѕрограмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

—поразумение є –ƒ50-29/16.04.2018 г. 


ћ»√ ЅяЋј —Ћј“»Ќј —“ј–“»–ј ќЅў≈—“¬≈Ќќ ќЅ—Џ∆ƒјЌ≈

ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина об€ви обществено обсъждане на насоките за кандидатстване, определ€щи услови€та за кандидатстване и услови€та за изпълнение на одобрените проекти по ћ€рка 4.2 „»нвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ѕ–—– 2014-2020 г. от —тратеги€та за ¬одено от общностите местно развитие.  

ѕрилагането на м€рката ще допринесе за постигане на основната цел на —тратеги€та за ¬ќћ– на —дружение „ћ»√-Ѕ€ла —латина“, а именно: „»кономически оживена територи€, с повишен жизнен стандарт на населението и активна местна общност“

ќсновна цел на ћ€рка 4.2  „»нвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” е подобр€ване на ц€лостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предпри€ти€ от хранително-преработвателната промишленост в община Ѕ€ла —латина. „рез предвидените инвестиции по м€рката  се очаква да се постигнат следните цели:

- ѕо-ефективно използване на факторите за производство;

- ¬ъвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- ѕодобр€ване на качеството и безопасността на храните и т€хната прослед€емост;

- ѕостигане на съответствие със стандартите на ≈вропейски€ съюз (≈—);

- ¬ъвеждане на иновативни процеси и технологии, цел€щи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;

-  ооперирането и интеграци€та между земеделските производители и предпри€ти€та от хранително-вкусовата промишленост на територи€та на ћ»√.

ћ€рка 4.2 ще се прилага на ц€лата територи€ на действие на ћ»√ Ѕ€ла —латина, ко€то съвпада с административно-териториалните граници на община Ѕ€ла —латина, област ¬раца, —еверозападен район за планиране. ѕроектите по м€рката и дейностите също следва да бъдат изпълн€вани на територи€ на действие на ћ»√-Ѕ€ла —латина.

ѕроекта на Ќасоките за кандидатстване са публикувани в –аздел „ќбществени обсъждан舓 на интернет страница: www.mig-bsl.com.

— публикуването на услови€та и документаци€та за кандидатстване по м€рка 4.2 „»нвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, на заинтересованите лица от територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина, се осигур€ва възможност за писмени възражени€ и предложени€, преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им в »—”Ќ 2020.

ќбщественото обсъждане се провежда в периода 25.06.2019 г. - 01.07.2019 г., като коментари по документите могат да бъдат изпращани до 17:00 часа на 01.07.2019 г. на електронната поща на ћ»√ Ѕ€ла —латина: [email protected].

ѕредвид новата функционалност на »—”Ќ 2020, всички заинтересовани лица имат възможност да изпращат от профила, с който са регистрирани в системата, коментари и забележки по проекта на Ќасоки за кандидатстване и документите към т€х на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion .

ћ»√ Ѕ€ла —латина има посто€нен достъп до получените коментари и ще публикува таблица с обобщение на препоръките и своето становище, когато изтече крайни€т срок за обществено обсъждане.


“ози документ е създаден в рамките на проект єBG06RDNP001-19.001-0040 „—тратеги€ за ¬одено от общностите местно развитие на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина“, който се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ѕрограма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирани от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейските структурни и инвестиционни фондове. ÷€лата отговорност за съдържанието на публикаци€та се носи от —Ќ÷ „ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина“ и при никакви обсто€телства не може да се счита, че този документ отраз€ва официалното становище на ≈вропейски€ съюз и ”правл€ващите органи на ѕ–—– 2014-2020 г. и ќѕ»  2014-2020 г.

 
2019-06-27 10:48:45