Експерти от Козлодуй обменят опит в социалните услуги

Експерти от Козлодуй обменят опит в социалните услуги

 

Опит и добри практики обмениха общински служители и представители на социални услуги от Козлодуй. В тази връзка те посетиха сходни по дейност звена в Сандански и Симитли, сред които Дневен център „Света Неделя“ и новооткрития Център за социална рехабилитация и интеграция и двата в Сандански. Представителите на социалните услуги пряко се запознаха с работата, трудностите и предизвикателствата на новосъздадената социална услуга в общността. В Симитли експертите
пряко се запознаха с работата на съответните услуги в Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. На нарочна среща с ръководителя на Звено за управление на социални услуги към Община Симитли –Ивайло Гоцев са обсъдени актуални въпроси за развитието на социалните услуги, както и трудностите и предизвикателствата, които срещат в процеса на работа. На срещата присъства Лиляна Рашкова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Анита Оприцова – главен експерт „Социални услуги” и Евелина Цветанова – старши счетоводител „Социални дейности”.
Чрез организираните обменни посещения между сходни социални услуги в общността и ефективното прилагане на междусекторното сътрудничество се постига максимален ефект при използване на наличните ресурси, като ефективен начин за споделяне и въвеждане на успешни положителни практики в работата за издигане качеството на предоставяните социални услуги.

 
2019-06-27 10:13:31