Ремонтират „Радецки” в Браила?

Ремонтират „Радецки” в Браила?

Корабът "Радецки" отново ще възобнови плаванията си. Това стана възможно с отпуснати допълнителни средства в размер на 437 413 лева за извършването на планов преглед и ремонт на кораба. Националният исторически музей даде своето официално становище относно опуснатите средства за ремонтните дейности. Като плавателно средство корабът подлежи на технически надзор, извършван от Дирекция "Речен надзор - Лом” на Изпълнителна Агенция "Морска администрация“, съгласно Наредба 11 от 26.04.2004 година за прегледи на корабите и корабопритежателите. След отпадането на възможността плановият ремонт на сух док да бъде извършен в  България, в корабостроителницата в град Русе, бяха проведени проучвания с четири корабостроителници, до които може да достигне кораба. Тъй като "Радецки" е предназначен и сертифициран за плавания само в река Дунав от 374 до 845 километър, което задава и обсега на корабостроителниците, които могат да извършат ремонтните дейности. Три от тях са в Румъния, съответно в градовете Гюргево, Турну Северин и Браила и една в град Кладово - Сърбия. От корабостроителницата в Браила е получен положителен отговор и на базата на този отговор са изготвени разчетите за извършването на ремонта и бюджетната рамка, която правителството е одобрило.

Ремонтните дейности включват подробен преглед на всички елементи и съоръжения по корпуса и корабните устройства - общо 26 позиции и по корабните системи, устройства и механизми- общо 19 позиции, разходи за провлачването на кораба до и от мястото на извършване на ремонта, разходи за експертиза от надзорните органи.

Предвижда се срокът за извършване на ремонта в корабостроителницата, съответното приемане от надзорните органи и издаването на ново разрешително да отнеме над два месеца. Размерът на основните разходи- тези по ремонта и по провлачването на кораба, са близо 86% от общата сума. Поради тази причина се изисква провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки.

След приключването на процедурата по Закона за обществените поръчки и извършването на ремонта в корабостроителницата, кораб-музей "Параход Радецки“ ще възобнови своите плавания.
2019-06-11 15:04:01