ћаринела Ќиколова: —илна съм, защото имам подкрепа от хората (»нтервю)

ћаринела Ќиколова: —илна съм, защото имам подкрепа от хората (»нтервю)

ј≈÷ „ озлодуй“ и ƒѕ „–јќ“  помагат да повишаваме стандарта на живот в атомната столица 

 

¬ ƒен€ на  озлодуй разговор с кмета ћаринела Ќиколова за успехите, личните и професионални предизвикателства и бъдещето на ц€лата община.

 


√-жо Ќиколова, годината започна с планове за големи ремонти и иновации в  озлодуй. ƒокъде стигнахте и кои са по-големите проекти, по които работите?

“ази година изпълн€ваме н€колко големи инфраструктурни проекта. —тартираха дейностите по основна рехабилитаци€ на улиците „’ристо Ѕотев” и „–адецки”. ўе успеем да подменим асфалтовата настилка и да оправим тротоарите и осветлението. ѕредстои ни реализаци€ на проект за реконструкци€ на водопроводната мрежа в ’ърлец. ќт инвестици€та ще се възползват над 70% от жителите на селото.

ќт юни ще стартира реконструкци€та на централна градска част. ¬ кра€ на 2018 година получихме целево финансиране от правителството в размер на 3 619 525 лв. —редствата са предвидени за ремонт на централни€ площад (на стойност 2,6 млн. лв.) и за възстанов€ване на изгор€лата сграда на читалище „яким ƒеспотов” в село √ложене (на стойност 1 019 525 лв.).  

ƒруг значим проект, който ще реализираме тази година, е „–еконструкци€ и изграждане на улична мрежа в ∆  3 ё√”. “ой е на стойност 1 224 000 лв., като 1 000 000 лв. са от целево финансиране от правителството, а 224 000 лв. са заложени в общински€ бюджет. ѕроцедурите за избор на изпълнител са в процес на изготв€не.

ѕредсто€т също подм€на на канализаци€та на три улици, ремонти на ул.  „Ћомска”, облагород€ване на пространството източно от читалището в  озлодуй и много довършителни  дейности по други отсечки.

ѕривл€кохте внимание като община-иноватор в еко решени€та за управление на отпадъците.  акво постигнахте в тази посока и какво тепърва предстои?

ѕрез 2018 г. в  озлодуй монтирахме 7 подземни контейнера, които доказаха своите предимства. —ъоръжени€та са с гол€м обем, а в същото време заемат малко пространство на повърхността на зем€та, не се разпил€ват отпадъци и не се разнас€т миризми, както от обикновените съдове за боклук. —м€таме тази година да поставим още 18 подземни контейнера в града.

ѕрез 2018 г. въведохме и два пъти годишно (пролетно и есенно) посещени€ на мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата на територи€та на общината. ¬се повече граждани предават луминесцентни лампи, лекарства с изтекъл срок на годност, опаковки от бои и лакове и други отпадъци, които представл€ват опасност за природата.

≈дин от най-важните договори, които ќбщина  озлодуй подписа през 2018 г., е за изпълнението на съвместен проект на общините от –егионално сдружение на общините за управление на отпадъците – регион ќр€хово, за изграждането на сепарираща инсталаци€ на –егионално депо „ќр€хово” и компостираща инсталаци€ за биоразградими отпадъци на територи€та на община  озлодуй. ѕрез 2019 г. бе избран изпълнител за изграждането на компостиращата инсталаци€ и предстои изграждането й. ѕри въвеждането на разделното събиране на биоразградимите отпадъци (около 50% от всички генерирани отпадъци на територи€та на община  озлодуй) .

ќт н€колко месеца имаме три нови сметоизвозващи машини. — едната усп€ваме да мием контейнерите и твърд€, че сме една от малкото общини в Ѕългари€ с наши€ размер, ко€то мие контейнерите за отпадъци. “рите машини ни помогнаха, за да учестим извозването на отпадъците от населените места и вече усп€ваме вс€ка седмица да обслужваме вс€ко от четирите ни села.

 акво се случва с една от културните и исторически емблеми на града – корабът музей „–адецки“?

¬ годините сме работили в т€сна връзка с ръководството на парахода за редица подобрени€, които са правени. ќбщината помогна с намирането на контакти на корабостроителници, където може да се ремонтира „–адецки”. ѕо инициатива на ќбщина  озлодуй, с писмо до ћинистерството на образованието, б€ха поканени всички учебни заведени€ на територи€та на страната да посещават този важен за българската истори€ музей. ¬ резултат на това се отзоваха групи от ц€ла Ѕългари€.

ќбщина  озлодуй е подпомагала във времето организаци€та на кампании за набиране на средства за нуждите на кораба. «а ремонта на „–адецки” е необходима сумата от 200 000 лв. ƒо момента са събрани малко над 60 000 лв.  ампани€та продължава, както и нашите усили€ в тази посока. “ази година Ѕотевите тържества ще преминат без плаване на „–адецки”, но се над€вам идната година, след осъществен ремонт, всички граждани да могат да се наслад€т на разходките по ƒунав с плаващи€ музей.

 ак преминават Ѕотеви дни в общината?

ќрганизирането и провеждането на празнични събити€ за нас е от изключителна важност, защото жителите на общината винаги чакат с нетърпение общинските меропри€ти€, които са интересни и на високо ниво. Ѕотеви дни са нашата гордост. ¬с€ка година те минават вълнуващо и за жителите, и за гостите на общината, и за нас самите, като организатори. Ќа 30 май – празника на  озлодуй, въвеждаме нова традици€. ўе отличим 40 семейства, които отбел€зват златни и диамантени сватби през 2019-а. Ќаправихме го миналата година за пръв път по време на изнесените приемни. »нициативата се прие много сърдечно от хората и за това преценихме, че със специална покана и тържество за т€х на празника на  озлодуй ще се почувстват много значими. “ова са възрастни хора на 70 и 80 години. «наете как преминават делниците им. ≈дно подобно събитие ги вълнува и разчувства, а церемони€та по посрещането и отличаването им се подготви от пенсионерски клуб „«дравец” в  озлодуй, които много се постараха. 

1 юни традиционно ще бъде много шарен и пъстър, като сме се постарали тази година да има нови забавлени€ за нашите деца. 

ѕроведохте атрактивни културни събити€ в последните години. »ма ли бъдеще градът като център за фестивален туризъм?

—тремежът на мо€ екип е да продължава да сътвор€ва празници за хората. ‘естивалът на зана€тите и изкуствата е събитие от национален и международен мащаб, сме€ да твърд€. ѕрез 2019-а форумът ще се проведе за трети пореден път, в рамките на три дни – на 13, 14 и 15 септември. ѕрограмата, ко€то подготв€ме, е изключително разнообразна и интересна.  ан€ всички желаещи да се включат като участници или гости в този празник на зана€тите и изкуствата.

≈моциите, които предизвикват ‘естивалът на рибата и ћладежки€т фестивал „Ўумът на реката”, са неповторими. “ази година ‘естивалът на рибата ще бъде още по-интересен и наситен с конкурси и богата културна програма. —поред мен  наши€т град има бъдеще като център на фестивален туризъм. ќсновите са положени. ўе продължим в тази посока, защото така не само радваме жителите и гостите на общината, но издигаме авторитета на  озлодуй на национално и международно ниво.

 ои са най-ценните бизнес партньори на ќбщина  озлодуй?

«а мен, като кмет, всички партньори са ценни. ћного е важно това, че усп€хме да върнем доверието в институци€та – доверието в ќбщина  озлодуй. ƒнес, след три години и половина, бизнесът активно се включва и помага за осъществ€ването на меропри€ти€, събити€ и инициативи на ќбщина  озлодуй. “ова се случва благодарение на добри€ диалог между ръководството на ќбщината и представителите на бизнеса. —амо за 2018 година имаме над 260 000 лева дарени€ от дружества. «а мен това говори за високо доверие в работата на ќбщината и €сно съзнание, че средствата се разходват единствено и само в полза на жителите.

ќт изключителна важност е нашето плодотворно и т€сно сътрудничество с ј≈÷ „ озлодуй”. —ъвместно с атомната централа организираме и провеждаме редица събити€ и инициативи в полза на жителите на общината. ”довлетвор€ващо е, че съвместната дейност на ќбщината и атомната централа води до повишаване жизнени€ стандарт на хората.

≈дин от основните партньори на ќбщина  озлодуй е и ƒържавно предпри€тие „–адиоактивни отпадъци” (ƒѕ –јќ). — т€хна помощ през 2018-та година бе реализиран проект за пълна рехабилитаци€ на околовръстен път II-11, с дължина близо 6 км, финансиран от ≈вропейската банка за възстанов€ване и развитие. –емонтирани€т път се ползва и от гражданите, и от гостите на града. ƒѕ –јќ ежегодно осигур€ва средства в размер на 2 % от бюджета на предпри€тието за рехабилитаци€ на пътната инфраструктура в града. Ѕлагодарна съм и за помощта им при реализаци€та на събити€ и празници. 

ѕрез април прежив€хте тежък инцидент – подпалиха умишлено лични€ ¬и автомобил.  ак тълкувате случилото се?

“ова е акт, от който съм силно възмутена, който приемам като посегателство към личността ми, като заплаха или послание…—амо благодарение на бързата намеса на пожарните служби и полици€та н€маше жертви и пострадали автомобили наоколо.

¬ създадената ситуаци€, предшествана от злоумишлени медийни атаки срещу моето семейство, при€тели ми припомниха думи на ћаргарет “ачър: „Ћичните ожесточени атаки винаги ме развесел€ват изключително – щом ме атакуват персонално, значи не им е останал нито един политически аргумент”.

ќчевидно е, че словесните рани, които ми нанас€т, не са достатъчни, за да бъда принудена да се откажа от управлението на общината. “ези нападки не са в състо€ние да ме съкрушат, а само ми дават още повече увереност в път€, който заедно начертахме и следваме безкомпромисно. ¬секи удар ме кара все по-твърдо и непоколебимо да в€рвам, че посоката, ко€то съм поела, е в€рната.

ƒоказателство за това е съпричастността и подкрепата на моите съграждани. ¬ рамките на н€колко дни получих стотици обаждани€, съобщени€, които б€ха силно окуражаващи, а коментарите в социалните мрежи говор€т красноречиво какво е мнението на хората в общината. Ѕлагодарение на всички т€х ще бъда по-силна и по-устремена в постигането на целите, които сме си поставили - заедно да възраждаме община  озлодуй като по-добро м€сто за живеене.

 

 
2019-05-30 13:38:07