Козлодуй спечели проект за рехабилитация на пътната инфраструктура

Козлодуй спечели проект за рехабилитация на пътната инфраструктура

Километър и триста метра от улица „Ломска” в Козлодуй ще бъдат цялостно асфалтирани по проект за 1 075 090 лева. Отсечката, която ще бъде рехабилитирана, включва частта от връзката с околовръстно шосе до първите къщи по улицата. Целта на проекта е подобряване и възстановяване на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасен и икономичен транспорт, както и подобряване отводняването на улицата. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. Очаква се в близките дни кметът на община Козлодуй да подпише договор за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие”.

Продължителността на проекта е 36 месеца. За начало предстои да се подготвят обществени поръчки за изпълнение на дейностите.

Припомняме, че само преди дни стана ясно, че още един проект ще се финансира безвъзмездно от Фонд „Земеделие” и той касае облагородяване на пространството източно от читалището в Козлодуй.
2019-04-16 10:43:50