»нж. —нежина ÷ветанова: ѕодготв€ме кадри за ƒѕ –јќ и ј≈÷  озлодуй /»Ќ“≈–¬ё/

»нж. —нежина ÷ветанова: ѕодготв€ме кадри за ƒѕ –јќ и ј≈÷  озлодуй /»Ќ“≈–¬ё/

ѕрофесионалната гимнази€ по €дрена енергетика „»гор  урчатов“ чества 45-годишен юбилей. «а празника и развитието на учебното заведение разговар€ме с директора на училището инж. —нежина ÷ветанова.

 

 

√оспожо ÷ветанова, какво прави едно училище на 45 години специално и различно?

ѕрофесионалната гимнази€ по €дрена енергетика в  озлодуй е точно такова училище. ”никални сме с това, че сме първото професионално училище, подготв€що кадри за ѕървата атомна електроцентрала в Ѕългари€. ”чилището ни е като емблема за  озлодуй. Ќоси името на велики€ руски физик »гор ¬асилиевич  урчатов.  ъм насто€щи€ момент подготв€ме кадри в областта на енергетиката, информационните и компютърните технологии.

Ќе е тайна, че възпитаниците ¬и трупат опит и знани€ в чужбина. ¬ тази връзка по какви проекти работите в момента?        

ѕрофесионалното образование и обучение в гимнази€та се осъществ€ва теоретично и практически, като практическото е чрез участие в проекти, които често са международни. ƒълги години имаме обмен по международната програма „Ћеонардо да ¬инчи”  за провеждане на производствена практика в град јмберю и  онде сюр Ќоаро, ‘ранци€. –аботата на професионалната ни гимнази€ по проект „≈разъм+“ вече е традици€.  ¬ момента имаме 2 работещи проекта с партньори от ‘ранци€, “урци€, Ћитва, –умъни€ и »тали€. ¬ъзможността за партньорство с европейски страни помага да се сравн€т учебните системи, ползите и проблемите, да се обмен€т добри практики. ≈вропейското сътрудничество спомага да се отговори на общите предизвикателства в обучението. „рез общи€ интерес могат да се извлекат ползи от разнообразието от иновационни практики с високо качество.  ато европейско училище нашата гимнази€ се стреми да подобр€ва възможностите си да предостав€ качествено образование и обучение.

 акви са целите, които си постав€те ¬ие и педагогически€т персонал?

ќт създаването му до сега училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стрем€щи се към посто€нно професионално развитие и усъвършенстване. ƒнес гимнази€та предостав€ на младите хора избор.

¬ професионалната гимнази€ се обучават ученици в специалностите: „ омпютърна техника и технологии“, „“оплотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“, „≈лектроенергетика“, „ядрена енергетика“, а от учебната 2019/2020 година  ще провеждаме обучение в нова специалност „”правление на радиоактивни отпадъци“. ¬сички осъзнаваме отговорността на професиите, по които се обучават ученици в училището, актуални както в миналото, така и днес.

ќценка за работата ¬и са резултатите на учениците, могат ли да бъдат изброени успехите им?

ћладите хора в училището винаги са търсели из€ва, стремели са се да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи. “е участват и печел€т призови места в редица национални състезани€ в областта на техниката и икономиката и спорта. —ред т€х са конкурсът за компютърна рисунка на тема: „Ѕългари€ в ≈вропа : минало, насто€ще и бъдеще“; участие в изложението „ћладежко техническо творчество“ в √орна ќр€ховица; „ћоето бъдеще – иновации, електромобилност и €дрена енергетика“. ѕризови места и от ћладежки конкурс за мултимедийна презентаци€ „ќт теб зависи“, успехи на Ќационално състезание „—тани степендиант на „≈«“;

Ќационално състезание  „≈нерги€та и ние“ – ¬арна; ћладежки ’акатон – —офи€; ћайсторски клас ÷≈–Ќ, както и редица общински и регионални из€ви и конкурси.

 ои са другите сфери на дейност, в които са активни учениците?

—ъпричастност и благотворителност са нещата, пред които ние и децата не оставаме равнодушни. ќрганизират се акции между учениците за събиране на дрехи и други необходими предмети за подпомагане на нуждаещите се. ¬с€ка  оледа гимнази€та участва и в програмата на центъра за обществена подкрепа в града и дома за възрастни хора в ’ърлец.

ћестни фирми подпомагат ли училището и учебни€ процес?

ѕрез годините имаме ползотворно сътрудничество с професионалните гимназии в ѕерник, –адомир, Ѕелене и √ълъбово, с “” –  —офи€, ¬арна и √аброво, —ј – —вищов и  с представителите на бизнеса в град  озлодуй.  Ќеоценима е помощта, ко€то получаваме от ј≈÷  озлодуй, ƒѕ –јќ, ј≈÷-Ќови мощности, ј≈–, —аткомм, ѕауни, Ћавина, ћеджей  и други местни фирми на територи€та на общината. ѕроизводствената практика на учениците се осъществ€ва в реална работна среда в тези фирми. Ќ€колко пъти в годината се провеждат срещи между представителите на работодателите, община  озлодуй, Ѕюро по труда и училище, на които се обсъждат нуждите от кадри.

јкцентът върху образованието в нашето учебно заведение обхваща не само учениците, но и преподавателски€т състав. ¬ последните н€колко години той се обнови с млади колеги, мотивирани за работа. “ова ни дава предимството и надеждата за по-нататъшно успешно развитие. «а педагогически€ персонал ученето е процес, който трае ц€л живот и в никакъв случай не приключва с получаване на диплома за педагог. ѕри днешни€ непрекъснато промен€щ се живот ние, като учители, сме длъжни да съобраз€ваме и обнов€ване умени€та си със съвременните тенденции.

¬ процеса на работа преподавателите използват различни методи на преподаване, за да могат учениците да имат нужните знани€ и да са конкурентноспособни както на български€, така и на европейски€ пазар на труда. ƒа придоби€т ценности, умени€, познани€ и нагласи, да усво€ват ключови способности, необходими за интеграци€ в един глобален св€т.

ѕрограмата, свързана с 45-годишнината на училището, вече стартира.  акво още да очакваме?       

¬чера открихме фотоизложбата „Ќашето училище-вчера и днес“. ƒнес пък ще наградим нашите из€вени ученици, спечелили призови места в състезани€ и конкурси. Ќа 10 април е прожекци€та на филма „45 години ѕ√я≈“. ўе проведем среща на поколени€та, завършили нашето училище. ѕредвиждаме и парад на специалностите. ¬ четвъртък вечер в ƒом на енергетика е празнични€т ни концерт с участието на трио „—опрано“. ѕетъчни€т ден ще премине под формата на спортен празник.

»нтервю на

—илви€ —»ћ≈ќЌќ¬ј

 
2019-04-09 11:17:28