Ремонти преобразяват улици в Козлодуй

Ремонти преобразяват улици в Козлодуй

 

С водосвет ще бъде даден официален старт на проекта за цялостна реконструкция на улица „Радецки” и улица „Христо Ботев” в Козлодуй. Мероприятието ще се състои в понеделник от 11 часа в Ботев парк, в подножието на еко пътеката, при музея на Христо Ботев, откъдето ще започнат ремонтните дейности.
Община Козлодуй кандидатства с проекта пред Фонд „Земеделие” през пролетта на 2017-та година. През месец февруари 2019-та година беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с Фонд „Земеделие” в размер на 5.7 млн. лева., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони. Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”, включва два подобекта:
1. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-1053, по плана на гр. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй с обща дължина 3.7 км.
2. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-3054, по плана на с. Хърлец, община Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с крепостта Августа, с дължина приблизително 2 км.
Първият подобект, който стартира на 8 април, касае реконструкция на основния път в Козлодуй – от Ботев парк до МЦ „Дарис”, извън участъците, рехабилитирани по Фонд РАО. Предвидени са дейности по студено рециклиране на съществуващата асфалтова настилка, доставка и полагане на нови асфалтови пластове, реконструкция на тротоари и подмяна на бордюри, доставка и монтаж на енергоспестяващо улично осветление, направата на комбинирана велосипедна алея с пешеходно движение и озеленяване, както и полагане на нова хоризонтална маркировка и пътни знаци. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 235 дни.

 
2019-04-04 09:39:00