ќбщински€т съветник ƒил€на ƒавидкова: "ѕораснахме", за да решаваме проблемите на хората /»Ќ“≈–¬ё/

ќбщински€т съветник ƒил€на ƒавидкова:

”спешни€т съветник е сред хората, не във ‘ейсбук

 

 

ƒил€на ƒавидкова е родена във ¬раца. ћагистър по „ѕублична администрац舓. »ма дългогодишен  опит в областта на информационните и комуникационни технологии. ќбщински съветник е от „ оалици€ Ќароден съюз за ¬раца“ в ќбщински съвет-¬раца, мандат 2015-2019 г.

 

√-жо ƒавидкова в ќбщински€ съвет вл€зохте с преференциални€ вот, като представител на гражданската квота от листата на „ оалици€ Ќароден съюз за ¬раца”. «ащо бе важно да оцеле€т преференциите?

“емата с преференциални€ вот е особено актуална. ¬ изминалите дни гражданското общество показа, че иска пр€ко участие в политически€ живот. ѕартийно подредените листи отново ще бъдат разместени, защото хората искат мажоритарен избор. »скат да гласуват за лица, които познават, на които имат доверие. — преференциални€ вот имат възможност да приложат своите демократични права на избиратели. ¬ други€ случай са принудени да избират от партийно подредени листи и остават с усещането,

 акво коства на един съветник да участва активно в решаването на съдбата на общината и хората?

Ќа този въпрос мога да отговор€ само от свое име, защото за всеки е различно. јз съм за първи път общински съветник и имах своите трудности.  огато се включваш активно в обществени€ живот, тр€бва много внимателно да представ€ш своето мнение, особено когато е различно. Ќазовавайки нещата с истинските им имена, много често влизаш в спорове, а те ни отдалечават от решението на поставените проблеми.  “р€бва да се прилага гъвкавост и дипломатичност, за да може да се решават важните за гражданите на общината потребности.  огато н€ма разбиране от управл€ващото мнозинство, не тр€бва да се отказваме, а тр€бва да търсим подходи за убеждаване.

 ато всеки нормален човек съм се сблъсквала с дефицит от знани€ и опит, които съм се стараела да попълвам своевременно, за да бъда винаги подготвена с конструктивни предложени€. ¬инаги съм се ръководела от собствената си съвест и когато е имало случаи, които са в разрез с моите ценности и убеждени€, съм реагирала честно и коректно.

 акво е мнението ¬и за Ѕюджет 2019?

Ќашата група винаги е била особено критична към бюджетите. ѕрез 2017-а дори напуснахме залата и изл€зохме с деклараци€, с ко€то насто€хме да се спаз€т законовите изисквани€, логичната последователност за включването на приходи в бюджета, защото те не б€ха гласувани и одобрени от общински€ съвет. Ќе всички ни разбраха тогава, но и това отмина. “ази година в предварителните консултации, които проведохме с кмета и представители на  общинската администраци€, постигнахме съгласие по основните приоритети, които са поставени в план-сметката.

Ќа първо м€сто е темата за подобр€ване на услугата за превоз на пътниците на територи€та на община ¬раца.  огато се обсъждаше въпросът дали да се увеличат цените на билетите и картите за градски€ транспорт, ние се изказахме категорично, че услугата не е качествена и не тр€бва да поскъпва. “ази година в Ѕюджет 2019 има предвидени средства за закупуване на превозни средства. ћного варианти се спр€гат по темата, но мисл€, че тр€бва да се оцени и вземе предвид мнението на гражданите, защото ще се похарчат огромни обществени средства. ¬ажно е превозът да е екологичен и икономичен. 

—ледващата тема, по ко€то винаги сме имали изисквани€, са средствата, които се отдел€т за кметствата на територи€та на община ¬раца. Ќ€ма да дискутирам на кой-колко. “ези пари са публични и тр€бва да се разпредел€т между всички кметства, без значение партийните предпочитани€, защото във вс€ко населено м€сто живе€т хора, които имат своите нужди. —рещнахме разбиране по приоритетните и неотложни искани€ на кметовете на населените места. ѕостигнахме споразумение, че ще се търс€т финансови възможности извън предвидените - за ремонт на транспортни€ мост в √орно ѕещене, реконструкци€ на църквата в ƒевене, ремонт и изграждане на ул. Ћенин във ¬еслец, подобр€ване на инфраструктурата в района на ж.п. гарата и др.

 ато бивш състезател по волейбол съм особено чувствителна по проблемите с ремонта  на волейболното хале. ¬ие знаете състо€нието на този спортен обект. “ова беше първото ми питане като общински съветник още през 2016 г. когато покривът течеше и очаквах спешни мерки. —амо че тук отново се наложи да почакаме. “ази година са предвидени средства за ремонт и изграждане на зала и аз ще съм истински щастлива това да стане. ƒецата, родителите, треньорите и гражданите на ¬раца го заслужават!

Ќа добро ниво ли е колабораци€та между кметски€ екип и местни€ парламент?

¬ началото на мандата н€маше сътрудничество и чуваемост от страна на кмета и общинската администраци€!  метски€т екип като че ли имаше нагласата, че каквото и да предложи - ние тр€бва да го приемем безусловно. ѕочти вс€ко мнение, което не е на управл€ващото мнозинство, се отхвърл€ше, без да се мисли.  ъм днешна дата см€там, че всички „пораснахме“.

 ак оцен€вате начина, по който се управл€ват общинските дружества и предпри€ти€?  ъде има най-сериозни дефицити?  ачествен ли е контролът върху дейността им?

¬ този мандат ние проведохме подбор и избрахме управители на общинските дружества. Ќевинаги сме имали единодушни решени€. —ега се установ€ва, че тези управители, за които е имало разногласи€, по една или друга причина не отчитат добри резултати. ≈стествено, не бива да подцен€ваме и специфичните проблеми, които имат дружествата.

ћедицинските центрове се справ€т добре – ресурсите се управл€ват законосъобразно и целенасочено, за да отговор€т на нуждите на пациентите. «акупуват се съвременни апаратури и това е показател за отговорността, ко€то стои пред управителите и пред нас като общински съветници, съобразно делегираните ни правомощи€. ¬ последните дни чрез медиите научавам за сериозни проблеми в  ожни€ диспансер. Ќ€мам друга информаци€ и не мога да коментирам. ¬ъзможно е въпросът да се постави на разглеждане в заседани€та на комисиите.

Ќай-сериозен дефицит има в управлението на „“ролейбусен транспорт“ ≈ќќƒ. —тарите транспортни средства, поемането на допълнителни  автобусни линии след пром€ната на транспортната схема на общината са основните причини,  които влошиха и без това тежкото финансово състо€ние. ƒори скокът на цените не даде очаквани€ ефект. ¬ече има нов управител, но още е рано да правим оценки. ѕритеснителни са обаче както лошото състо€ние на тролеите, така и напрежението сред работещите в дружеството. Ќад€вам се да се намер€т конструктивни решени€ и подм€ната на автопарка да донесе така очакваната позитивна пром€на.  олкото до общинските предпри€ти€, мога да кажа, че те са изключително под управлението и контрола на кмета. ќбщински€т съвет приема наредбите за дейността на общинските предпри€ти€ и с това можем да внас€ме корекции, да правим предложени€. —ме€ да твърд€, че за всички дружества са създадени услови€, за да изпълн€ват качествено своите дейности. “ам, където има дефицити, решени€та са на кмета.

 ои са най-наболелите проблеми в общината?

Ќай-сериозни€т проблем според мен е демографски€т срив.  аквото и хубаво да се случва в града ни, н€ма ли хора, които да живе€т, работ€т и отглеждат децата си тук, всичко губи смисъл. ’убаво е, че има инвеститори, които искат да прав€т бизнес тук. ƒай Ѕоже за нас, като врачани, да се повиши качеството на живот, защото това е определ€що в избора къде да живеем.

“ранспортът също не търпи отлагане, защото става дума за живота на хората, за правото им на нормални услови€ на пътуване и придвижване. 

¬ инфраструктурно отношение -  все още не можем да се справим с последиците от т.нар. ¬оден цикъл.  огато в един проект се предвижда да се разкопае вс€ка улица, за да се подмени водопровод и канал, ресурсът за възстанов€ването й е огромен. ѕреди да бъда общински съветник, си задавах въпроса, как и кой ще възстанови асфалта?! Ќай-логични€т отговор е тези средства да са предвидени в проекта. ќказа се, че те не са предвидени и вс€ка година задел€ме от общински€ бюджет за сметка на други дейности и се молим за пари от държавни€ бюджет.

ќтново постав€м проблемите на малките населени места. “ам са нашите родители, там имаме възможност да се докоснем до бита и природата в най-чисти€ им вид. ћного от младите семейства вече предпочитат да съхран€т домовете на бабите и д€довците си, да живе€т сред природата и чисти€ въздух. Ќо когато н€ма път, по който да пътуваш, когато зависиш от почистващата техника през зимата, за да отидеш на работа, тогава си даваш сметка колко много неща липсват и не можеш да водиш нормален живот. Ќерешени са проблемите със здравните грижи, с липсата на лекар в н€кои села. Ќ€ма улици, липсва на осветление... ¬се пак живеем в 21 век и е тъжно да постав€ме такива проблеми.

ўе продължа с бездомните животни.  акто и да се противопостав€т приоритетите, ние тр€бва да се погрижим и за т€х. Ќе бива да допускаме хората да бъдат наран€вани, както и не бива да наран€ваме животните. ¬секи човек, който има или иска да има домашно животно, тр€бва да е на€сно с отговорността, ко€то поема. Ќад€вам се приютът за бездомни животни да успее да реши този проблем

 акво усп€ и какво не усп€ да свърши ќбщински€ съвет от началото на мандата си досега?

јз съм критичен човек и вече назовах проблемите, които не усп€хме да решим. Ќо за да не звуча апокалиптично, усп€хме да създадем услови€ за подобр€ване на инфраструктурата, участваме в програми и проекти, които да дадат нов облик на града ни, включително като културен и туристически център. ”сп€хме да запазим социалните услуги за деца и възрастни в неравностойно положение, дори ги надградихме. —ега приехме проекти, по които очакваме да се разкри€т работни места. ћного се над€вам това да върне в града хората, които са принудени години наред да работ€т в чужбина , за да могат да се грижат за семействата си. јко това се случи, ще има смисъл от всичко, което правим.

ƒостатъчно активни ли са в работата си общинските съветници?

¬секи прецен€ва за себе си колко и как да работи, а избирател€т е този, който дава своето доверие и в никакъв случай не бива да подцен€ваме това. јктивността на общински€ съветник не бива да се прецен€ва по публичните му из€ви на трибуни и обществени меропри€ти€, или пък в социалните мрежи. јктивността се мери сред хората. “ака, както те виждат хората, така работиш! “ова е огледалото.  

»мате ли амбиции за нов мандат в местни€ парламент?

— колегите ми работим по изчистване на концепци€та, с ко€то да се €вим на предсто€щите избори. –азговар€ме и с политически партии, които сподел€т нашите възгледи и намерени€. “ърсим широка обществена и гражданска подкрепа, защото искаме граждански€ вот да присъства силно в следващи€ общински съвет.

»нтервю на

јни —јћј–ƒ∆»…— ј

 

 

 
2019-03-13 08:12:16