Кмет подписа договор по социален проект

Кмет подписа договор по социален проект

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 подписа кметът на Криводол Петър Данчев. Договорът се сключи между Министерство на труда и социалната политика, ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Криводол. Проектът е на обща стойност 849 586.75 лв., от които 487 802.24 лв. по ОП РЧР и 361784.51 лв. по ОП НОИР. Срокът за изпълнение е 20 месеца.

Основните дейности по проекта са активиране на икономически неактивни лица, трудово посредничество и подбор и насочване на целевата група към обучения и заетост, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", включване в заетост, допълнително обучение по български език на деца и ученици, за които българският език не е майчин и др.

Договорът ще се изпълнява в партньорство със Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, „Север-изток консулт“ ЕООД, Фондация „Център за детско развитие и психологическо консултиране – Когнитива“ и асоциирани партньори по проекта: Министерство на образованието и науката; Агенция за социално подпомагане; Агенция по заетостта; Регионална здравна инспекция – Враца.

При изпълнението на проекта ще бъдат наети на работа 43 лица на позиции.
2019-03-05 10:03:51