Узаконяват постройки в ромския квартал

Узаконяват постройки в ромския квартал

Община Козлодуй стартира инициатива, насочена към разрешаване на дългогодишния проблем с незаконните постройки в т. нар. квартал „Янтра”, както и други идентични случаи в останалата част на града. Земята, върху която са изградени сградите в кв. „Янтра”, в преобладаващата си част, е частна общинска собственост. Към началния момент на образуване на квартала, изградените постройки попадат в регулационните граници, но в последствие, увеличавайки мащабите си, част от тях излизат извън регулация.
Като временен способ за решаване на проблема, с решение от началото на 2012 г. на ОбС, Козлодуй е възложено на кмета да сключи договори с лицата, живеещи в горепосочения квартал, за безвъзмездно ползване на имотите за срок от десет години, като това се явява правно основание, на което ползват имота.
Към настоящия момент се разработва Общ устройствен план, което благоприятства за разрешаване на част от проблема. Обмисля се включването на някои имоти в регулационните граници, като следва да бъде променено и предназначението им за трайно ползване, а също така ще бъде осъществено отбелязване на реалните граници на всеки един урегулиран поземлен имот.
Във връзка с разрешаването на проблема са проведени поредица от срещи, по инициатива на общината. В тях са се включили  от  представители на общината; Фондация „Тръст за социална алтернатива“; Мая Занева, председател на ОбС Козлодуй, адвокат; архитект, както и образователни и здравни медиатори. Предвижда се екип от специалисти да извърши оглед на имотите, като задължително ще се включи и експерт – конструктор, като това ще спомогне да се установи кои постройки са конструктивно устойчиви и са с допустима търпимост по смисъла на ЗУТ. Ще се извърши геодезично заснемане и попълване на кадастралната карта на града, за да стане ясно реалното застрояване в квартала. Като последваща стъпка ще бъде възложено изготвянето на план за застрояване и регулация, с който да се обособят отделни имоти според изискванията на ЗУТ, вследствие на което ще е необходимо и преактуване на имотите.
Като финален етап се предвижда провеждането на тръжни процедури, на които ползвателите на имотите биха могли да ги придобият в собственост на пазарна цена. Всички постройки, представляващи допълващо застрояване, които са опасни за експлоатация, ще бъдат премахнати, с оглед безопасността на гражданите.
Тази процедура община Козлодуй ще разреши успешно редица проблеми, включително тези за легален достъп до услуги, като доставка на питейна вода, електричество, канализация, облагородяване на транспортната инфраструктура и достъпа до комунални услуги, както и монтиране на улично осветление в квартала, при прилагане на регулационния план на града. В това число ще бъдат изградени предвидените по регулация улици.
2019-02-25 16:13:57