Наталия Петровска: Увеличаваме площите за собствени хибриди

Наталия Петровска: Увеличаваме площите за собствени хибриди

С нова система качваме добива на царевица с 8-10 %

 

 

От миналата година, след конкурс, станахте директор на Института по царевица в Кнежа. Представете се на нашите читатели.

Казвам се Наталия Петровска. Родена съм в Кнежа, магистър Агроном – Растителна защита от АУ-Пловдив. През 2003 г. постъпих в Институт по царевицата - Кнежа като редовен докторант.  През 2006 г. след защита на дисертация ми бе присъдена научната и образователна степен „Доктор“, а след конкурс през 2015 година академичната длъжност „Доцент“.

През цялото това време завеждах бюрото за научно обслужване и връзката ми със земеделските стопани не е прекъсвана – нещо, което е изключително важно за мен в настоящия момент.

Какви са основните насоки на развитие на Института според Вас?

На конкурса, на който се явих за директор, представих Програма за управление на Института по царевица в Кнежа за 4-годишния период. В нея съм заложила и основните насоки за развитие. ИЦ е единствен институт, специализиран в селекцията на най-важната зърнено-фуражна култура в България, което е голяма отговорност. Земеделската практика изисква високопродуктивни сортове, устойчиви на неблагоприятни и най-вече - променливи, агроклиматични условия. Независимо от широкия спектър на предлаганите в търговската мрежа средства за растителна защита, макро- и микроторове за преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, основна роля има селекцията и възможностите й за създаване на генотипове, адаптирани към конкретни климатични условия. Нещо повече, за да бъде повишена адаптивната способност на тези сортове и хибриди, селекцията трябва да има регионален характер и екологична насоченост. Институт по царевицата  -Кнежа е готов да отговори на тези предизвикателства и да върне българската селекция по нашите земи.

В дългосрочен план ще се опитаме да увеличим площите си, за да можем да правим собствено семепроизводство на създадените от нас и търсени от фермерите хибриди. Тоест, резултатите в производството и проблемите, които срещаме, определят нашата насока на работа и стават наши приоритети, за да можем да отговорим адекватно на практиката като им осигурим стабилност и сигурност при избора на хибрид и технология. Тази обратна връзка не трябва да се губи.

Какви нови хибриди и технологии за отглеждането им разработва Института в последните години?

Всяка година предлагаме на пазара нови хибриди царевица от различни групи на зрялост. Тази година също излизаме с нови предложения в най-търсените от земеделските производители групи – 300, 400 и 500 по FAO. Това са хибридите Кнежа 317, Кнежа 461 и Кнежа 560.  Създадени са при настоящите агроклиматични условия, с всички промени в тях. В същите условия са преминали сортоизпитването и признаването. А за да са признати, са превишили и чуждите хибриди в групата си на зрялост и не отстъпват по биологични и стопански качества на чуждата селекция. При това цената на семената ни е повече от конкурентна.

Ново технологично решение, което предлагаме в последните години, е така наречената „Система плюс“, с която се постига увеличение на добива при царевицата от 8-10%, без това да налага допълнителни разходи. Изисква се единствено комбинирано (ленточно) засяване на хибриди с еднаква вегетация. Ефектът, който се постига, се дължи на стерилните растения в посева и ксенийния ефект при преопрашването на този смесен посев.

Престои кампания по засяване на пролетници. Какво ще предложите Вие на клиентите си от цялата страна?

Освен новите предложения, на пазара ще са утвърдени и харесвани наши хибриди като Кн 307, Кн 310, Кн 435, Кн 442, Кн 509, Кн 517, Кн 561, Кнежа 595, Кн М611, Кн 613, Кн 614, Кн 683А. За всеки от тях има разработена агротехнология. Семената са реколта 2018 година.

Ще участвате ли на АГРА в Пловдив и какво ще е акцент на щанда ви?

Ежегодно участваме в Международното изложение и се радваме на огромен интерес от страна на земеделските производители. В последните години наблюдаваме повишен и възроден интерес от тяхна страна както към хибридите за зърно, така и към специалните хибриди, които предлагаме – силажни, захарни, пукливи и бели царевици.

Акцентът на щанда ни ще са новите хибриди, които ще предложим на фермерите. Това са хибриди с висока продуктивност и ниска влага в зърното при прибиране. Без съмнение ще станат хит на пазара на семена предвид тези качества и цената, на която ги предлагаме.

С тях ще участваме и в конкурса за иновативни продукти в рамките на АГРА 2019.

През есента ви предстои юбилейна годишнина. Започнахте ли подготовката и кои ще са акцентите в нея?

Вече започна подготовката на 95-годишния юбилей, който ще честваме през септември. Организираме демонстративни полета в различни региони на страната. Ще направим Открит ден на царевицата, на който ще поканим нашите партньори – земеделски производители и семепроизводители.

Предстои ни юбилейна научна конференция, на която ще бъдат представени новите предизвикателства пред земеделската наука и начините за справяне с тях. Смятам, че заедно науката и практиката може да устоят на предизвикателства от всякакъв вид. А това се постига с взаимно доверие, общи цели и работа в екип.

Интервю на

Иво ЙОРДАНОВ

 

 
2019-02-16 09:04:21