Зам.-кмет на среща в Басейнова дирекция „Дунавски район”

Зам.-кмет на среща в Басейнова дирекция „Дунавски район”

В Плевен се проведе национална откриваща среща на Басейнова дирекция „Дунавски район”, българският партньор по Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й” с акроним DANUBE FLOODPLAIN, с участието на зам.-кмета на община Козлодуй инж. Весела Вълкова. Проектът е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020” и се осъществява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет държави от Дунавския речен басейн (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия).
Основната цел на DANUBE FLOODPLAIN е подобряване на трансграничната координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и разработването на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишат и ползите за опазване на биоразнообразието.
Основните дейности на проекта са свързани с анализ и определяне на заливните равнини по основното течение на р. Дунав и избрани притоци; тяхната оценка и последващо класифициране чрез прилагане на единни Методи и на Матрица за оценка; използване на предварително подбрани пилотни райони за оценка ефективността на проектите за възстановяване на заливни равнини в Дунавския басейн, както и разработване на инструменти за повишаване на знанията и сътрудничество между отговорните експерти и заинтересовани страни относно възстановяването и управлението на заливните равнини.
На срещата се проведе общо представяне на Проекта, в т.ч. кратка информация за проектните дейности, очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и очакваните ползи на национално ниво и взаимодействие с местните общински администрации.

 
2019-01-30 09:37:51