Кей за водни колела и пристанище за круизни кораби чакат в Козлодуй

Кей за водни колела и пристанище за круизни кораби чакат в Козлодуй

Много позитивни промени очертава предварителният общ устройствен план на община Козлодуй. Предвижда се „отварянето“ на града към реката. Нова пешеходна зона ще свързва центъра с Дунава. На реката се планира изграждането на кей за водни колела и малки лодки. Западно от сегашния пристан на Кораба „Радецки“ се планира изграждането на пристанище за круизни кораби. Предвидени са терени за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в селата от общината и за разширението на гробищните паркове.

Предварителният общ устройствен план бе публично обсъден в Козлодуй. Неговата визия е за следващите 20 години и се изготвя в 2 фази-предварителен и окончателен проект. В следващия месец, граждани, фирми, организации и всеки заинтересуван, може да се запознае с проекта и да изрази в писмена форма свое мнение или предложение по него. Той е на разположение в сградата на общината. След провеждането на съгласувателни процедури с институции, експлоатационни дружества и общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), ще бъде изготвен Окончателния проект на ОУПО (на базата на Предварителния проект с отразени становища от съгласувателни процедури и решения на ОЕСУТ), който след приемане от Общинския съвет ще влезе в сила.
Обобщените изводи от анализа на ОУПО са, че община Козлодуй е периферна и гранична община, попадаща в най-слабо развития район на страната. Демографските условия са сходни със средните за страната. Голямото предимство на общината е наличието на АЕЦ „Козлодуй” на територията й, която осигурява привлекателни работни места и привлича население.
2018-10-19 09:28:57