Учители от Краводер преминаха двудневно обучение

Учители от Краводер преминаха двудневно обучение

Педагогическият екип на Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ в Краводер премина двудневен обучителен курс на тема „Интеркултурното образование като средство за превенция от отпадането от училище“. Лектор бе Йонка Данова – експерт в Център „ Амалипе“. По време на срещата беше подчертано, че познанията за бита, историята и културата на ромите в България и в частност района са развили взаимното уважение и възпитание в дух на толерантност не само сред учителската общност, но и сред учениците и техните родители. А също така, че е мотивирало екипа за разработване и осигуряване на финансиране за различни дейности / чрез ЦОИДУЕМ, ОП НОИР,МОН и др./ Друг основен модул беше свързан с основни законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещо отпадането и ранното напускане на училище. Директорът на училището Юлияна Михайлова подчерта, че благодарение на отличната си методическа подготовка и натрупания опит педагогическият екип не е срещал затруднения по изготвяне на училищната документация за задържане на учениците в училище. Освен това учебното заведение е било домакин на регионален форум за обмен на добри практики през миналата учебна година.

Специален гост на обучението бе Тихомир Петров - представител на ромската общност, а от началото на м. октомври образователен медиатор. Назначаването му на тази работа е в резултат на допълнителните средства, които училището получи за работа с ученици от уязвими групи.

 
2018-10-09 13:49:24