Наливат 5 милиона в реконструкция на водопроводи

Наливат 5 милиона в реконструкция на водопроводи

 

Проект на обща стойност 5 519 670 лв. за реконструкция на водопроводи  в община Мездра бе одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. На 8 –ми октомври кметът на Общината инж. Генади Събков подписа договор с ДФ „Земеделие“ след повече от 2 години чакане.

Общината внесе проекта през 2016 година при първия прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Проектът предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в селата Брусен, Долна Кремена, Зверино и Моравица, както и пречиствателно съоръжение в последното населено място. В Брусен ще бъде подменена 1 744 м. от ВиК мрежата, в Зверино – 1 246 м., в Д. Кремена – 2 395 м. и в Моравица – 8 090м. При помпената станция в Моравица, каптаж „Макрешница“, откъдето селото черпи вода, ще бъде изградено и пречиствателно съоръжение. Така ще се използват по-ефективно водните ресурси и ще се подобри средата и качеството на живот на над 3 500 души.

Високото ниво на „ВиК“ услугите и успешното управление на отпадъчните води са важен показател за качеството на живот, което е в основата на проекта, подготвен от Община Мездра.

Стремежът на кметa инж. Събков е да подобри качеството на живот на жителите и търси всички възможности за финансиране, които предоставя Програмата за развитие на селските райони.

Нови три проекта на Община Мездра по подмярка 7.2 от ПРСР на стойност близо 950 000 лв. бяха внесени в ДФЗ през лятото на 2018 година.

 

 
2018-10-09 10:25:17