Медиатори и родители ще борят отсъствията от училище

Медиатори и родители ще борят отсъствията от училище

Община Козлодуй съвместно с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства стартира проект „Обединени в името на знанието”. Договорът за съвместна дейност бе подписан преди дни, а проектът е на стойност 19856.42 лв. и е за срок от 12месеца. Фокусът е поставен върху ученици от малцинствени етнически групи и техните родители. Основните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователната интеграция, изграждане на система за ефективна работа с родителите за превенция на отпадащите ученици, намаляване броя на безпричинните отсъствия и задържане на подрастващите в училище чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование. В проекта се залага на работата в екип, както и използването на образователни медиатори и доброволци от ромската общност в работата. Още един проект в тази посока бе подписан в края на месец септември. Той ще се изпълнява от детска градина „Първи юни”, с.Бутан, и е за срок от девет месеца. Проект „Заедно за нашите деца” цели осъзнаване на образованието като ценност от родителите чрез повишена мотивация за активно участие в живота на детската градина, за преодоляване на стереотипи и изградени нагласи в подкрепа на стремежа на деца за образование, както и за изграждане на самочувствие на родителите като търсени и желани партньори на учебното заведение. Целевите групи по втория проект са 105 деца от детската градина в Бутан.

Top of Form

Bottom of Form

 
2018-10-02 13:10:15