Покана за обществено обсъждане на ОУП на община Бяла Слатина

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Бяла Слатина съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина /ОУПО/  ще се проведе

Обществено обсъждане на ОУП на Община Бяла Слатина и на Доклад за Екологична оценка с всички приложения /вкл. Доклад за Оценка на съвместимост към плана/.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,30 ч. в стая № 108 в сградата на Общинска администрация, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, както и на сайта на Община Бяла Слатина: www.byala-slatina.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 април 2018г. от 10,30 ч. в Залата на Общински съвет-Бяла Слатина, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68.

Всеки работен ден до датата и часа на провеждането на обсъждането, в Община Бяла Слатина се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

 

Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция.

 

С уважение,

инж. ИВО ЦВЕТКОВ,

Кмет на Община Бяла Слатина
2018-03-06 10:00:34