Проверка показа: Въздухът в Мездра е чист

Проверка показа: Въздухът в Мездра е чист

Проверка на плевенската регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда не засече повишение на нивата на оксиди и финни прахови частици в атмосферния въздух в Мездра. Това е третото лятно замерване на състоянието на въздуха от общо 52 денонощни наблюдения на стойностите за цялата година.

Мобилната автоматична станция контролира прах и амоняк, азотни оксиди, сяроводород, въглеводороди и измерва и метеопараметри - температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане и обща радиация.

От началото на годината до сега няма регирстрирани повишения на показателите извън нормите.

Резултатите съответстват и с програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра. В нея са разписани мерки за справяне с нивата на запрашеност и химични замърсявания.

За справяне с един от най-големите проблеми пред качеството на атмосферния въздух – финните прахови частици, от Общинско предприятие „Чистота“ полагат грижи пътните платна по основните и второстепенните пътни артерии да бъдат измити и изчистени от прахови отложения. Изпълняваните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също ще допринесат за още по-голямото намаляване на нивата на финни прахови частици в атмосферния въздух.
2018-08-17 10:26:38