Вдигат базова станция в землището на Зверино

Вдигат базова станция в землището на Зверино

Учредено е безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост. Имотът е разположен в землището на мездренското село Зверино. Той е с площ от 400 кв.м. и е в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мездра” към ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Това реши на свое заседание Министерския съвет.

На терена ще бъде изграден стълб за телекомуникационно оборудване и съорежения на техническата инфраструктура към него на обект „Базова станция GSM/UMTS № 5538“.

„Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 488,00 лв. По сметка на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева. По сметката на община Мездра ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.
2018-08-01 13:23:33