Одитори провериха финансовия отчет на Козлодуй

Одитори провериха финансовия отчет на Козлодуй

Сметна палата - Враца направи пълна проверка на Годишния финансов отчет на община Козлодуй за 2017-та година и излезе със заключителен доклад, че заверява отчета без резерви. Трима одитори проверяваха финансите на общината за 2017-та година в периода 16 април – 18 май 2018-та година. В рамките на одита бяха проверени отчети за приходите и разходите за 2017-та, отчет на касовото изпълнение на бюджета, сметката за средствата от ЕС и сметките за чужди средства, както и баланса към 31 декември 2017-та година.

„Това е поредната финансова проверка от Сметната палата, която се проведе на администрацията и съм спокойна, че всички констатации и заключения са съобразно законоустановените норми”, коментира Маринела Николова - кмет на Община Козлодуй. В доклада на Сметната палата е записано, че се изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на община Козлодуй към 31 декември 2017-та година. Финансовият отчет на община Козлодуй се заверява без резерви.

 
2018-07-31 15:10:46