Проекти за 4.9 млн.лв. финансира стратегия за ВОМР в Бяла Слатина

Проекти за 4.9 млн.лв. финансира стратегия за ВОМР в Бяла Слатина

 

 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

 

Пpоекти на обща стойност за 4 889 500,00  лв. ще изпълняват еднолични търговци, МСП, земеделски производители, НПО и община Бяла Слатина в рамките на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/. Споразумението за изпълнение на Стратегията беше подписано на 16.04.2018 г. от Иво Цветков – Кмет на община Бяла Слатина и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“. Стратегията, за която е осигурено финансиране от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 и Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ , е огромна възможност за населението, местния бизнес, микро фирми и земеделските производители на територията на цялата община, да проявят инициативност и предприемчивост за да реализират своите бизнес идеи.

За ефективното изпълнение и прилагането на Стратегията има назначен екип от експерти, които ще отговарят за прилагането и популяризирането й на територията на община Бяла Слатина. Подробна информация за предстоящите приеми и възможностите за кандидатстване с проекти е публикувана на интернет страницата на МИГ Бяла Слатина - www.mig-bsl.com

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.

 
2018-07-30 11:23:30