Експерти обменяха опит в предлагането на социални услуги

Експерти обменяха опит в предлагането на социални услуги

Представители на социалните услуги от община Козлодуй посетиха сходни по дейности звена в общините Разград и Русе, за да обменят опит и добри практики. В община Разград има отлично работеща система от социални услуги, чрез които се реализира политика, насочена към хора в неравностойно положение. Предприемат се ефективни целенасочени действия, свързани с разкриване на нови социални услуги, осигуряващи грижа за хората от социално уязвимите групи. В община Русе функционират различни социални услуги, за което неведнъж са печелили награди за цялостен принос в социалното развитие, както и приза за Община с най-добра социална политика.

На 25 юли се проведе първата среща на представителите от община Козлодуй с ръководството, персонала и потребителите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Самуил, а по-късно и в Комплекса за социални услуги в с. Просторно, община Разград, включващ два Центъра за настаняване от семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Допълнително в Разград се посети и Дневен център за лица с увреждания. Осъществяването на такива срещи е от значение за всички участници, тъй като се споделят срещани трудности, предизвикателства и успехи, и се обменят добри практики. Резултатът от подобни посещения е насочен към повишаване на качеството на предоставяне на социалните услуги и създаване на добро партньорство в социалната сфера между общините.

 
2018-07-30 09:50:53