Покана за публично обсъждане на Бюджет 2017 на Бяла Слатина

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2017 на Бяла Слатина

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2017 г.

Веселка Борисова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 9 август 2018 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес: www.byala-slatina.com/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес [email protected]

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0915/ 882-124, 0915/882-119.

Приложени документи:

  1. Обяснителна записка относно касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. на Община Бяла Слатина с приложения.
  2. Справка за състоянието на общинския дълг на Община Бяла Слатина към 31.12.2017 г.
  3. Презентация.2018-07-30 09:31:58