Кулинари от Мизия практикуваха в реална работна среда

Кулинари от Мизия практикуваха в реална работна среда

20 ученици от X и ХІ клас от специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки” в Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски“ –Мизия успешно  приключиха практиката си в реална работна среда от 240 часа по проект BG05M2OP001 - 2.006 -0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1. Партньор бе Община Мизия. 

В периода - 06.03.2018 година- 23.07.2018 година учениците показаха теоретични знания и практически умения на реални  работни места в Домашен социален патронаж. По време на своето обучение те подобриха своите професионални компетентности по изучаваната професия и специалност и надградиха вече наученото. Практиката усъвършенства и доразви мотивираност, спазване на трудова дисциплина, екипна работа, дисциплинираност и желание за себеусъвършенстване у учениците.

 След успешното ѝ приключване директорът на ПГ по ХТ "Васил Левски"-  инж. Галина Калмушка, връчи на  учениците Сертификат за проведена практика на реално работно място. Гост на тържеството бе Цветанка Дамянова- главен  експерт „Образование и култура“  в Община Мизия, представляваща партньора. 

 
2018-07-26 09:31:00