Правят уеб платформа за обмен с Румъния

Правят уеб платформа за обмен с Румъния Информационна среща по проект „BG-RO E-GoverNet – Създаване на информационна мрежа за улесняване на сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България – Румъния“ се проведе в Мездра. Проектът се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, а специфичната цел е да се повиши капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в трансграничния район.   Водещ партньор по проекта е Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия /БЦП МСП/ – Русе. Неговият изпълнителен директор Катя Горанова представи действащия механизъм за по-добра комуникация и взаимодействие между всички заинтересовани страни в трансграничния регион, а именно създаване на трансгранична публично-частна мрежа. Уеб платформата за обмен на информация ще бъде на три езика – български, румънски, английски.   Бизнес центърът е изработил и Стратегия за подобряване на средата по отношение на публичните услуги, с която запозна присъстващите, сред които и служителите на Община Мездра. Основни цели на Стратегията са осигуряване на условия за качествени услуги в публичните администрации, сближаване на регионите, предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса от съседната страна, както и подобряване на комуникацията и взаимодействието между администрациите в трансграничния регион Румъния България.   Подобряване на средата на обществените услуги е наложителна, тъй като според проучванията на БЦП МСП, двете държави са класирани на последните две места в Европейския съюз по отношение на използването на електронното управление от физически лица през 2014-та и са необходими действия за разработване на нови модели на управление.   На срещата присъстваха представители на публичния и неправителствения сектори и бизнеса.   Проект „BG-RO E-GoverNet – Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България – Румъния“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.2018-07-06 11:24:41