Купуват допълнително оборудване за социално предприятие

Купуват допълнително оборудване за социално предприятие

Допълнително оборудване и обзавеждане за кухня – майка с кетъринг ще бъде закупено за общинското предприятие „Социални и комунални дейности” към община Криводол. За целта кметът Петър Данчев подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Със закупуването и внедряването в експлоатация на допълнителни  модерни електроуреди и обзавеждане за кухня - майка с кетъринг, ще се повиши качеството и капацитета на предлаганите социални услуги, ще се модернизира материалната база; ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на общинско предприятие. Реализираната икономия от използваната за приготвяне на храната електрическа енергия ще доведе и до намаляване на ежемесечните такси. С реализирането на проекта се цели да се сведат до минимум потенциалните рискове за населението от социална изолация и институализация чрез максимално задоволяване на непрекъснато увеличаващите се потребности от предоставяне на социални услуги на територията на цялата община.

Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” предоставя социална услуга в общността "Домашен социален патронаж" -  приготвяне и доставяне на храна на възрастни хора, самотно живеещи и хора в неравностойно положение във всички населени места от общината. Към настоящият момент капацитета на социалната услуга в общността "Домашен социален патронаж" е 290 броя. Средно през годината се хранят 285 бр. лица. В Общинското предприятие се приготвя и храната за обедното училищно хранене на 150 броя ученици от четирите училища на територията на общината.

             

 
2018-06-28 12:01:15