Търсят кой да осъществява надзор на ремонтни дейности

Търсят кой да осъществява надзор на ремонтни дейности

Пълен строителен надзор ще бъде извършван на ремонта на общинските пътища в Козлодуй. За целта ще бъдат вложени средства в размер на 124 986 лв. с ДДС. От кметския екип вече са обявили обществена поръчка за избор на дейностите. Финансирането на строителния надзор се осъществява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В изпълнение на своите задължения строителният надзорник носи отговорност за законосъобразното започване на строежа, за изпълнение на строителните дейности съобразно одобрените инвестиционни проекти, за спазването на изготвените графици и за извършването на контрол върху строително-монтажните работи, както и за спазване на изискванията за безопасни условия на труд в строителството.
2018-06-18 12:47:45