Търсят управител на транспортна фирма

Търсят управител на транспортна фирма

С решение на общинския съвет бе обявен конкурс за нов управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД. Кандидатите за заемане на длъжността следва да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър. Минималният изискуем трудов стаж е 3 години. Лицата, които имат желание да заемат поста, следва да притежават компютърна грамотност, като опитът на подобна позиция е преимущество.

Конкурсът ще се проведе на три етапа. Първоначално ще бъде извършен предварителен подбор по документи. Допуснатите до конкурса кандидати да представят програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период, след което ще се проведе и събеседване с кандидатите,

Кандидатите за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ трябва да подадат заявление в свободен текст; автобиография; нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация; копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/;свидетелство за съдимост и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.
2018-06-07 16:51:25