ћаринела Ќиколова: –абот€ отдадено и хората го виждат (»Ќ“≈–¬ё)

ћаринела Ќиколова: –абот€ отдадено и хората го виждат (»Ќ“≈–¬ё)

ћаринела Ќиколова е кмет на община  озлодуй. –азговар€ме с не€ в навечерието на градски€ празник за свършената работа, предсто€щите проекти и задачи пред екипа й. 

 

√-жо Ќиколова, каква е равносметката за управленската 2017 година за развитието на община  озлодуй? ѕостигна ли екипът ¬и заложените приоритети?

”правленската 2017 година ни донесе и радости и изпитани€, но определено беше успешна за развитието на общината. ќт изпитани€та изл€зохме по-силни, а успехът е налице, защото много работихме и б€хме отдадени на каузата си. »зградихме две детски площадки с дарени€ от јќ „–ќ—ј“ќћ —ервис” (до „ естените”) и „¬»¬ј ќћ” (на осемте улици) и детски парк (в центъра на града, финансиран от държавни€ бюджет. ѕродължихме облагород€ването и постав€нето на камери. ¬следствие на видеозаписите вече имаме издадени наказателни постановлени€. ‘акт са и първите санирани блокове в града по програмата за енергийна ефективност. ѕреместихме дирекци€ „ћестни данъци и такси” на по-удобно м€сто за гражданите и фирмите. –адвам се, че усп€хме, защото това беше една от първите задачи още с избирането ми за кмет. ћного обогатихме културни€ календар със събити€ и фестивали, които ще превърнем в традици€. «а реализаци€та им получаваме помощ от фирми, с които си партнираме. јз съм им много благодарна, защото винаги се отзовават и в€рват в нас.

ѕрез 2017 г. направихме множество срещи в града и населените места за наболелите проблеми и възможностите за разрешаването им. “е са много важни за мен, защото не съм забравила, че хората са ме избрали да работ€ зат€х. Ќаправихме и множество международни срещи, вследствие на които подписахме споразумени€ за сътрудничество с общини от –умъни€, ”нгари€ и —ърби€. «а изминалата година публикувахме 59 обществени поръчки за спечелени проекти и дейности от общински€ бюджет. ¬следствие на успешно партньорство пък получихме дарени€ от частни компании на стойност 185 937 лв.

ѕолучавате ли признание за работата ¬и от гражданите?

Ќесъмнено най-гол€мото признание за работата ни е отличието „ мет на годината” в категори€ „≈фективно управление на проекти”, спечелено в престижни€ конкурс на портала на българските общини –  ћ≈“ј.bg. –адвам се, че гражданите гласуваха и ни подкрепиха. “ова означава, че виждат нашите усили€ в посока подобр€ване услови€та на живот.

—тартирахте десетки дейности по благоустройство и оптимизаци€ на инфраструктурата. ѕромен€ ли се визи€та на общината и имате ли нови идеи в тази посока?

»деи имаме и то много, но тр€бва време и ресурс за осъществ€ването им. Ќеведнъж съм казвала, че искам да превърнем града ни в красиво м€сто за живеене с европейска визи€ и всеки с гордост да казва, че е родом от атомната столица. ¬изи€та на общината се промен€ и то много осезаемо. √радът е изц€ло облагороден с нова растителност, фонтани, пейки, кошчета. ѕоставихме заграждени€ за старите кофи, от месец имаме и нови седем подземни контейнери в централна градска част.  озлодуй е първи€т малък град в Ѕългари€, в който са монтирани подземни контейнери. — идването на пролетта и почистването на останали€ п€сък от зимното почистване, отново започнахме да мием улиците. —лужителите от общинското предпри€тие извозват събраните клони пред домовете на гражданите, почистват улиците и извозват битовите отпадъци по изготвен график. —ме€ да твърд€, че усили€та, които полагаме за почистването и облагород€ването на града, дават резултати. Ѕлагодар€ на гражданите за сигналите и т€хната активност, благодар€ и на служителите в общинското предпри€тие „ омунална дейност”, които работ€т, стремейки се да отговар€т на новите стандарти и високите изисквани€, които им постав€ме. «а да повишим ефикасността на ремонтните дейности, които извършва предпри€тието, закупихме нова автовишка, €мочистачка, мултифункционален багер с челен товарач и вибрационен вал€к. ћашините са многофункционални и ще ги използваме при вс€какви услови€, с т€х облекчаваме значително работата на общинското предпри€тие и подобр€ваме качеството на предлаганите услуги.

ћиналата година проведохме кампани€, в ко€то гражданите на  озлодуй имаха възможност да подават за€влени€ за достав€не на кошчета, пейки и посадъчен материал, които да се ползват за облагород€ване на околоблоковите пространства. ¬ ќбщината постъпиха 240 за€влени€, вследствие на които гражданите продължават да получават посадъчен материал, към момента довършваме и монтирането на за€вените кошчета и пейки. —тава бавно, хората пон€кога се изнерв€т, но мол€ да про€в€т разбиране към служителите на ќѕ „ ƒ” – работ€т по график, често в почивните дни и имат нужда от време, за да планират монтаж и доставка на пейки и кошчета. ѕоставила съм срок – до началото на л€тото всички за€вени кошчета и пейки да бъдат доставени и монтирани.

ѕродължаваме със санирането по програма „–егиони в растеж” на една многофамилна и осем еднофамилни жилищни сгради. ѕриключва санирането и на обществени сгради. ѕредстои да реализираме още проекти. ¬ходът на града ще е с нов облик и ще приветства всички гости. ѕоетапно ще ремонтираме детските градини, като тази година ще започнем с две от т€х. ѕознати€т в града като „—тари€т пазар” ще придобие нов вид. ѕредвидили сме подм€на на настилката и ц€лостно разширение на пространството, съобразено с интегрирането на съществуващите сгради. ўе изградим нов фонтан на м€стото, където преди години съществуваше подобен, а нови щандове ще дадат възможност на земеделските производители да излагат сво€та продукци€. ѕо трансграничен проект работим по реконструкци€та на вътрешно отделение, разширение на физиотерапи€та, изграждане на външен асансьор за пациенти и закупуване на медицинско оборудване в ћЅјЋ „—в. »ван –илски”.

ћного съм горда със спечелени€ проект за ц€лостна реконструкци€ на ул. „’ристо Ѕотев” и ул. „–адецки”. “ой включва ремонт на отсечките от медицински център „ƒарис” до „Ѕотев парк” и ц€лостна реконструкци€ на път€т към „југуста”. ѕредвижда се асфалтиране, подм€на на тротоари и осветление на стойност 5,8 млн. лева. ќбществените поръчки за изпълнение на дейностите са стартирани и се очаква до кра€ на годината ремонтните дейности да започнат.

≈дна от основните улици, по ко€то излиза пътникопотокът от градската част и се влива в околовръстното шосе, е „’аджи ƒимитър”. Ќейната реконструкци€ ще довършим по ‘онд „–јќ”. ƒругата натоварена улица е „—имеон –усков”. «а там ще използваме средствата от споразумение, което имаме с ј≈÷ " озлодуй". “ака че и този участък ще бъде ремонтиран, за да можем да осигурим две улици, които са основни за изход от градската част. ƒруг много проблемен участък е ∆  3, за който търсим възможност за целево финансиране.      

јдминистраци€та работи всеотдайно и се над€вам хората да оцен€ват усили€та, които полагаме, защото всичко, което правим го правим с гол€мо желание и любов за т€х.

”становихте устойчива връзка с общини в съседна —ърби€ и дори с далечен »зраел.  акви проекти ще реализирате заедно?

ћеждународното сътрудничество е значим елемент от управлението на общината и е средство за нейното развитие. ќт началото на мандата усилено работим за увеличаване и поддържане на добри международни отношени€. ¬ече имаме подписани споразумени€ за сътрудничество с две сръбски общини – ћерошина и ћедведжа. ѕредметът на споразумени€та е съвместно кандидатстване по европейски проекти в сферата на развитие на инфраструктурата, туризма, културата, спорта, обмени. ћиналата година, на първото издание на „‘естивал на зана€тите”, деца от ћерошина взеха участие в културната програма, а учители от детските градини на двете общини проведоха среща за обм€на на опит. Ѕлагодарение на това сътрудничество, осъществихме и други познанства, чрез които въведохме новости в нашата община – подземни контейнери и €понска градинакоито допринас€т за пром€на в облика на централна градска част.

ўо се отнас€ до отношени€та ни с »зраел, първо искам да спомена, че миналата година наш гост бе посланикът на »зраел Ќ. ѕ–. »рит Ћилиан. Ќаскоро се състо€ среща между ръководството на ќбщина  озлодуй, общински съветници и представители на Ѕългаро-израелската търговско-промишлена палата. ¬ разговора обсъдихме възможности за бъдещи инвестиции и за постигане на пр€к контакт между бизнес средите. ћислим върху създаване на съвместни предпри€ти€, промишлено сътрудничество, маркетинг, лизинг, бизнес управление, туризъм и други форми на сътрудничество за реализаци€ на инвестиции.

ѕродължава ли устойчивото ¬и партньорство с ј≈÷ „ озлодуй“ и ƒѕ –јќ?

— ј≈÷ „ озлодуй” работим по редица съвместни проекти. —ъдействат ни при изграждането на улично осветление в населените места. Ќад€ваме се до кра€ на годината да сме закупили нови 2 000 осветителни тела и да сме ги поставили по възлови места в четирите кметства – ’ърлец, √ложене, Ѕутан и  рива бара. ÷ентралата ни подпомага и в рехабилитаци€та на пътни€ участък, който е източно от ћЅјЋ. “ова е улица „—имеон –усков”, ко€то до кра€ на годината също следва да е асфалтирана. 

— ƒѕ –јќ също работим много добре, въпреки че имаше опити в публичното пространство да се дискредитират отношени€та ни. —коро предоставихме терен, където те ще изград€т спортна площадка, ко€то ще се ползва от всички жители на община  озлодуй. —ега започва и ц€лостната реконструкци€ на околовръстното шосе, което е проект на ƒѕ –јќ. ѕодкреп€т ни при провеждането на редица празници и инициативи. 

 аква е визи€та ¬и за задържане на младите хора в общината?

—тремежът ми, както и на мо€ екип, е привличането на нови инвестиции в община  озлодуй. ѕо този начин ще се отвор€т работни места за младите хора и те ще могат да развиват сво€ потенциал и да се реализират професионално. “ова, разбира се е бавен и сложен процес, но ние провеждаме срещи в тази посока. ясно е, че ј≈÷ „ озлодуй” е притегателен център за много млади семейства от ц€лата страна. “ова, към което ние се стремим, е да създадем добри услови€ за отглеждане и обучение на подрастващото поколение. Ѕлагосъсто€нието на децата е основен приоритет за нас, което съм споменавала не веднъж. «а това и сега подготв€ме документаци€ за проект за ц€лостно обновление на детската градина в Ѕутан. ќблагород€ването на места за отдих и почивка, изграждането и реновирането на детски площадки са също част от политиката ни за задържане на младите семейства.

— младите хора до 18 години работим в различни посоки. »маме действащ младежки парламент, който провежда редица инициативи, структурен диалог с местната власт.

“ази година стартирахме инициатива за млади майки с деца до 3 годишна възраст. „ћамина градина” сме кръстили сери€ от събити€, които се провеждат ежемесечно в партньорство с ј≈÷ „ озлодуй”. Ќа младите майки се осигур€ва топло и просторно помещение, където се събират, общуват, твор€т съвместно с децата си.

 акво непременно тр€бва да постигнете до кра€ на мандата си?

ѕреди н€колко години наблюдавах как нищо в града ни не се промен€. ≈дна среда, в ко€то нищо не се случва. Ѕ€х сигурна, че  озлодуй може да се превърне в китно и оживено м€сто. “ака реших да се кандидатирам за кмет с иде€та, че мога да промен€ нещо за родни€ си град. «а съжаление, поех управлението на община  озлодуй в момент, в който на гражданите им беше омръзнало от говорене и липса на резултати. ѕоради тази причина за мен е изключително важно да върнем доверието на хората в институци€та ќбщина.

јз осъзнавам отговорността, ко€то съм поела и ангажимента към гражданите за видими резултати. “ова, което вече се отчита, е, че за пръв път от много време може да се води  нормален диалог с общинското ръководство и да се решават проблеми. ”вер€вам ¬и, че с мо€ екип полагаме големи усили€ и работим за това, общината да продължи своето развитие. ƒаваме максимума от себе си да чуем хората и да откликнем на нуждите им. ƒругото важно нещо е до кра€ на мандата да завършим дейностите по поставените приоритети – обновени три детски градини, реновирана болница, подобрена инфраструктура.

 акво ще пожелаете на граждани и гости на общината в навечерието на празника?

¬ ден€ на  озлодуй нека заедно да празнуваме със семействата и при€телите си. ѕожелавам здраве на всички, повече търпение на нашите съграждани и мол€ да ни прост€т пропуските. ’ора сме, и ние грешим. 

 

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј
2018-05-30 09:57:22