Над 4 млн. лева ще получи община Криводол за ремонт на пътища

Над 4 млн. лева ще получи община Криводол за ремонт на пътища

Над 4 млн. лева безвъзмездна финансова помощ ще получи община Криводол за рехабилитация и реконструкция на част от четвъртокласна общинска пътна мрежа. До дни се очаква да постъпи авансово плащане в размер на 50% от сумата. Със средствата ще бъдат ремонтирани общински път Криводол – Бойчиновци – Ракево – Баурене и общински път Криводол – Бойчиновци – Ракево – Добруша – Градешница – Граница община (Криводол – Бойчиновци) – Громшин. Сумата в размер на 4 048 007.19 лв. без ДДС се предоставя по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Лошото финансово състояние на Община Криводол и натрупаните дългове по време на предишни мандати не позволяват да бъде отделен собствен ресурс за ремонт на пътища. След подкрепата, която община Криводол получи от правителството на Борисов 3 и ПП ГЕРБ с отпускането на 600 000 лева за ремонт на пътища, спечелените средства по проекта ще подобрят пътната инфраструктура в община Криводол.
2018-04-11 12:04:29