Звено към ДП РАО получи право за крайна радиологична оценка

Звено към ДП РАО получи право за крайна радиологична оценка

След сложна и прецизна процедура, продължила почти три години, Българската служба по акредитация (БСА) официално акредитира специализирано звено – Орган за контрол от вид „С” „Освобождаване от регулиране” при Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

Ролята на органа за контрол е стриктно спазване и прилагане на българските изисквания за контрол на материалите – в случая от гледна точка на тяхната радиоактивност и безопасност. На практика, след като един материал бъде първоначално радиологично охарактеризиран е необходимо компетентен орган да извърши оценка на съответствието на нивата на замърсяване в изследвания материал с тези, които са заложени в нормативната уредба*. От оценката зависи крайното решение – дали този материал ще бъде определен като радиоактивен и подложен на последващо управление и съхранение или ще бъде освободен от по-нататъшен контрол като напълно безопасен.

За да получи правото да упражнява такава високоотговорна функция, екипът на звеното е разработил 14 различни процедури в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012**.

Всички технически средства за измерване са надлежно калибрирани и са издържали задължителната държавна метрологична проверка.

Персоналът е подготвен и компетентен – преминал е необходимото обучение, подложен е бил на наблюдение в условията на реална дейност и е атестиран за право на самостоятелна работа по процедурите за контрол. „В състава на звеното са включени 17 специалисти. В своята работа те се ръководят от основните принципи, залегнали в Стандарт 17020, – конфеденциалност, безпристрастност и независимост, за което са подписали лична декларация. Със същата декларация са обвързани и членовете на висшия мениджмънт на ДП РАО”, информира Янчо Димов, ръководител на органа за контрол при ДП РАО.

Системата на управление на звеното е в пълно съответствие с присъдената акредитация и осигурява стопроцентова  проследимост на целия процес. В работата си служителите изпълняват стъпка по стъпка утвърдените процедури. Дейността им започва от приемането на заявка по образец (достъпно разпространена сред всички останали звена), преглед на информацията в нея, извършване на заявеното обследване, издаване на сертификат за контрол в съответствие с установените резултати.

Заявка може да бъде подадена и от външна за ДП РАО организация, както от територията на България, така и от други страни – това право е дефинирано с определението „вид „С” от акредитацията, тъй като стандартът е международно признат  в Европейски съюз и в целия свят. В България съществуват едва два или три органа за контрол с присъдена подобна акредитация за компетентност.

Създаването на орган за освобождаване от регулиране при ДП РАО бе сред основните приоритети на ръководството на Предприятието в хода на цялата процедура по акредитация. Заместник изпълнителният директор с ресор управление на РАО и извеждане от експлоатация – Георги Разложки, коментира: „Сертифицирането на такова звено има два основни дълбоко положителни ефекта. На първо място, получаваме много по-голяма гъвкавост и независимост при планиране и осъществяване на дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, тъй като специалистите, които имат право да определят движението на материалите – за съхранение или освобождаване от контрол, са в непосредствена близост (досега това бяха пътуващи от страната експерти). Ритъмът на работата ни значително ще се подобри. На второ място, реализираме и икономическа ефективност, тъй като ще извършваме една толкова специфична дейност по освобождаване от контрол със собствени сили, а не чрез външни организации. Така се спестяват средства от държавните фондове, чрез които се финансира управлението на РАО в България”.

Дейността на органа за контрол „Освобождаване от регулиране” при ДП РАО ще бъде под постоянен мониторинг, упражняван както от акредитиращата организация БСА, така и от другите регулаторни органи в областта на радиационната защита – Агенцията за ядрено регулиране и Националния център за радиология и радиационна защита.
2018-03-16 09:44:11